EDTF referenties

EDTF referenties

EDTF

Beknopte omschrijving van de artikelen

In risicoparagraaf/jaarverslag

In Pillar 3-rapportage

Niet of beperkt opgenomen

Algemeen

1

Verantwoord alle risicogerelateerde informatie in één rapport

Hoofstuk 6

Pillar 3 rapportage (zie www.snsbanknv.nl)

2

Definieer de risicoterminologie en risicomaatstaven van de bank en geef de belangrijkste parameterwaarden aan

6.3.2 Risicoclassificatie
6.3.3 Risicobereidheid en maatstaven.
En bij risicotypen: 6.4; 6.5; 6.6; 6.7

3

Beschrijf en bespreek de belangrijkste en toenemende risico's. Voeg kwantitatieve toelichtingen en veranderingen in risico-exposure toe

6.3.1 Belangrijkste risico's
En bij risicotypen: 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.9

4

Schets, zodra de van toepassing zijnde regels definitief zijn, schets plannen om aan elke belangrijke ratio te voldoen en verstrek ze

6.4.2 Ontwikkelingen in kapitaaleisen
6.4.6 Tabel Kapitaalratio's;
6.4.7 Leverage ratio;
6.4.8 MREL en TLAC;
6.7.2 Liquditieitsmanagement

Risicogovernance en risicomanagement strategieën/business model

5

Geef een samenvatting van de organisatie, het proces en de belangrijkste functies van het risicomanagement van de bank

6.2.1 Risicogovernance

6

Geef een beschrijving van de risicocultuur van de bank. Procedures en strategieën om de cultuur te ondersteunen.

6.2.2 Risicocultuur

7

Beschrijf de belangrijkste risico's van de bedrijfsmodellen en activiteiten van de bank. Risk appetite en beschrijf hoe de bank dergelijke risico's beheerst.

6.3.1 Belangrijkste risico's
6.3.3 Risicobereidheid en maatstaven
6.4.1 Management en beheersing;
6.5.1.1 Beheersing van het kredietrisico;
6.5.2.3 Beheersing van de portefeuille;
6.5.4.3 Beheersing van de portefeuille;
6.5.6.3 Beheersing van de portefeuille;
6.6.2 Management renterisico;
6.7.2 Liquiditeitsmanagement;
6.9.3 Governance en beheersing

8

Beschrijf het gebruik van stresstesten binnen het governance en kapitaalraamwerk van de bank

6.3.3 Interne stresstesting
6.4.1 Stress testen op de kapitaaltoereikendheid;
6.5.1.1 Stress test;
6.6.2 Renterisico handelsboek;
6.7.2 Stress testen op liquiditeit

Kapitaaltoereikendheid en risicogewogen activa

9

Geef minimale Pillar 3 kapitaaleisen, toeslagen, countercyclische en conservation buffers, minimale interne kapitaalratio's

6.4 SREP eis;
6.4.4 Risicogewogen activa;
6.4.5 Pillar 1 vereisten onder CRR/CRD IV
6.4.6 Kapitaalratio's;
6.4.7 Leverage ratio

2.3 kapitaalvereisten
2.4 Kapitaalbuffers

Minimale interne ratio’s

10

Geef een overzicht van de belangrijkste kapitaalcomponenten, inclusief kapitaalinstrumenten en wettelijke aanpassingen. Geef een brugstaat van de accounting balans naar de balans gebruikt voor toezichtdoeleinden.

6.4.3 Kapitaalstructuur

P3 2.1 Eigen Vermogen
P3 2.2 Reconciliatie van de accounting activa en leverage ratio exposure

.Consolidatiekring is gelijk. Alleen SNS Holding.

11

Verloop mutaties in toetsingsvermogen, inclusief veranderingen in Tier 1-kernkapitaal, Tier 1- en Tier 2-kapitaal.

6.4.3 Kapitaalstructuur

P3 2.1 Eigen Vermogen

12

Bespreek kwalitatief en kwantitatief de planning van het vereiste of gewenste kapitaalniveau en hoe dit niveau bereikt gaat worden.

6.4 SNS Bank goed gepositioneerd [..]
6.4.2 Ontwikkeling in kapitaaleisen

Kwantitatieve kapitaalplanning

13

Geef duidelijke informatie over hoe risicogewogen activa (RWA) samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en daaraan gerelateerd risico's

6.4.4 Risicogewogen activa

14

Geef in een tabel de kapitaalvereisten weer per methode die wordt gebruikt om de RWA voor kredietrisico te berekenen. Geef informatie over belangrijke modellen.

6.4.4 Risicogewogen activa

2.3 Kapitaalvereisten
P3 3.2 Standardised Approach
P3 3.3 AIRB

Modellen: downturn parameters, methode LGD

14

Idem voor markt risico en operationeel risico.

6.4.4 Risicogewogen activa
6.9.5 Kapitaalvereiste niet-financiele [..]

P3 4.1 Handelsportefeuille
P3 7 Operationeel risico

15

Geef in een tabel het kredietrisico in het bankboek weer inclusief de gemiddelde probability of default (PD), LGD, exposure at default (EAD). Voor non-retail de PD-banden tegen externe credit ratings.

6.5.2.4 Verdeling kredietkwaliteit [..]

3.2 Standardised Approach
3.3.3 Verdeling kredietkwaliteit [..]

16

Geef een verloopoverzicht van RWA in de periode voor elk RWA risicotype

6.4.4 Tabel Ontwikkeling RWA

2.3 Tabel Ontwikkeling RWA

SA methode voor Markt- en Operationeel risico, met beperkte impact.

17

Geef een beschrijving waarin de vereisten voor Pillar 3 backtesten in perspectief worden gezet, inclusief een inschatting van de modelprestaties en validatie afgezet tegen default en verlies.

3.3.6 (backtesting)

Liquiditeit

18

Beschrijf hoe de haar bank potentiële liquiditeitsbehoefte beheerst. Geef een kwantitatieve analyse van de componenten van de liquiditeitsreserve aangehouden om in deze behoeften te voorzien. Verklaar mogelijke beperkingen voor het gebruik van de liquiditeitsreserve.

6.7.2 Liquitiditeits management;
6.7.3 Liquiditeitsrisicoprofiel

Funding

19

Geef in tabelvorm een samenvatting van bezwaarde en onbezwaarde activa per balanscategorie.

6.7.5

5.1

20

Maak een tabel met daarin de geconsolideerde totale activa, passiva en off-balance sheet verplichtingen naar resterende contractuele looptijd op balansdatum. Licht instrumenten apart toe. Management benadering ten aanzien van de bepaling van gedragskenmerken van financiële activa en passiva.

6.7.3

Vervalkalender off-balance sheet items

21

Bespreek de fundingstrategie van de bank, inclusief de belangrijkste bronnen en funding concentratie om op effectieve wijze inzicht te verschaffen.

6.7.4

Markt risico

22

Informatie over de verbanden tussen balansposten en de winst- en verliesrekening met posities vermeld in de toelichting over verhandelde marktrisico's.

6.6.3

verband met winst en verliesrekening

23

Geef verdere kwalitatieve en kwantitatieve overzichten van belangrijke verhandelde en niet-verhandelde marktrisico's

6.6.3

4 (marktrisico)

24

Geef kwantitatieve en kwalitatieve toelichtingen over belangrijke beperkingen in de modelbepaling voor marktrisico, assumpties, validatie procedures, gebruik van proxies, veranderingen in risicomaatstaven en modellen in de tijd, reden voor uitzonderingen bij backtesting en over hoe de uitkomsten worden gebruikt om de parameters van het model te verbeteren.

6.6.1; 6.6.3

SA: beperkte impact

25

Beschrijving van risicomanagementtechnieken om de risico's van verliezen voorbij gerapporteerde risicomaatstaven en parameters te meten en te beoordelen. Bespreek hoe de liquiditeitshorizonten van de markt zijn overwogen en toegepast op dergelijke maatstaven.

6.6.2

SA: beperkte toelichting i.v.m. lage materialiteit

Krediet risico

26

Geef informatie over het kredietrisicoprofiel van de bank, inclusief belangrijke kredietrisicoconcentraties en een kwantitatieve samenvatting van aggregatie kredietrisico-exposure met aansluiting naar de balans. De toelichting dient tevens informatie te bevatten over kredietrisico dat redelijkerwijs kan ontstaat door off-balance sheet verplichtingen naar type.

6.5.1 Risicoprofiel
6.5.1.2 exposure kredietrisico
6.5.2.1 Risicoprofiel
6.5.3.1 Risicoprofiel;
6.5.4.1 Risicoprofiel;
6.5.9. Risicomitigering

3.2.2
3.5.2

27

Beschrijf het beleid voor het identificeren van voorziene of non-performing leningen, inclusief de wijze waarop de bank voorziene en non-performing, geherstructureerde en returned-to-performing leningen definieert. Uitleg over beleid met betrekking tot forbearance.

6.5.2.3; 6.5.4.3

(ook in de jaarrekening, is toelichting opgenomen)

Forbearance kwantitatieve info

28

Aansluiting van een begin- en eindbalans van non-performing of voorziene leningen en voorzieningen voor verliezen op leningen. Voeg een uitleg bij over de gevolgen van acquisities van leningen op de bewegingen van raio's en informatie over geherstuctureerde leningen.


6.5.2.4; 6.5.3.3; 6.5.4.4

29

Geef een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het tegenpartijrisico van de bank gerelateerd aan de derivatentransacties. Kwantificeer nominale exposure van derivaten en geef aan of derivaten OTC of op erkende beurzen worden verhandeld. Indien het OTC-derivaten betreft, kwantificeer dan hoeveel door een centrale tegenpartij is afegerekend en hoeveel niet.

6.5.12

3.5.2

Uitsplitsing OTC derivaten naar centrale tegenpartij

30

Geef kwalitatieve informatie over mitigering van kredietrisico, inclusief onderpand dat aangehouden wordt voor elke vorm van kredietrisico en kwantitatieve informatie indien noodzakelijk. Toelichtingen met betrekking tot onderpand dienen voldoende gedetailleerd te zijn om een beoordeling te geven van de kwaliteit van het onderpand. Bespreek het gebruik van mitigerende maatregelen om kredietrisico te beheersen welke ontstaat door marktrisico-exposures en afzonderlijke concentraties.

6.5.12

3.5.2

Overige risico

31

Beschrijf 'andere risicotypen' op basis van de classificaties van het management en bespreek hoe elk risico wordt geïdentificeerd, gemeten en beheerst. Naast risico's zoals operationeel risico, reputatierisico, fraude-risico en juridisch risico, kan het relevant zijn om actuele risico's op te nemen zoals de bedrijfscontinuïteit, naleving van de regelgeving technologie en outsourcing.

6.9.4

32

Bespreek algemeen bekende risicogebeurtenissen gerelateerd aan overige risico's, waaronder operationele, naleving van de regelgeving en juridische risico’s, indien het gaat om wezenlijke dan wel potentiele gebeurtenissen. Dergelijke toelichtingen dienen zich te richten op de impact op het bedrijf, de lessons learned en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de risicoprocessen die reeds geïmplementeerd of onderhanden zijn.

6.9.4

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)