Over dit verslag

Berekening CO2 emissies duurzame balans

SNS Bank heeft in 2015 de PRI Montreal Pledge ondertekend. Dat betekent dat we transparant rapporteren over de impact die onze investeringen hebben op het klimaat. In dit jaarverslag nemen wij voor het eerst een CO2-balans op om aan te geven hoe ver we zijn met onze doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn met al onze investeringen. Met de duurzame balans hebben we de CO2-uitstoot van vrijwel alle (89%) balansposten van SNS Bank in kaart gebracht, met uitzondering van de categorieën Kas en kasequivalenten en derivaten. De SNS beleggingsfondsen worden beheerd door vermogensbeheerder ACTIAM en staan niet op de balans van SNS Bank. Daarom zijn zij geen onderdeel van deze klimaatneutrale balans. Het GHG Protocol “Corporate Value Chain Standard’ biedt handvatten om de Scope 3 emissies in kaart te brengen en te rapporteren. Hiertoe behoren ook de emissies van investeringen, die worden gerapporteerd onder Scope 3, categorie 15, Investeringen. Categorie 15 is voor banken de meest materiële categorie. Aangezien er nog geen officiële methodologie is om de CO2-uitstoot in categorie 15 in kaart te brengen, heeft SNS Bank de methodologie van ASN Bank overgenomen en voor enkele bedrijfsactiviteiten uitgebreid. De CO2-berekeningen zijn door het externe adviesbureau Ecofys uitgevoerd volgens de operationele controlemethode van het GHG-protocol. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen drie scopes:

Scope 1: alle directe CO2-emissies door de SNS Bank bedrijfsvoering (aardgas en brandstofverbruik door het wagenpark)
Scope 2: indirecte CO2-emissies door de SNS Bank bedrijfsvoering (verbruik elektriciteit, warmte & stoom)
Scope 3: overige indirecte CO2-emissies die niet binnen scope 2 vallen, zoals ingekochte goederen en diensten, afvalverwerking en in het geval van SNS Bank vooral emissies als gevolg van de investeringen

De dataverzameling en berekening voor de duurzame balans vindt met ingang van het derde kwartaal van 2015 elk kwartaal plaats. De gegevens worden intern gecontroleerd door de afdeling VO. De resultaten worden gepresenteerd als een winst- en verliesrekening. De emissies van SNS Bank worden getoond als verlies voor het klimaat en de vermeden emissies worden gezien als winst voor de klimaatbalans. Om 100% klimaatneutraal te worden, moeten het CO2 -verlies gelijk zijn aan de CO2-winst. Ook wordt de onzekerheidsmarge van de berekeningen in kaart gebracht. In 2015 bedroeg de totale onzekerheidsmarge 17% (2014: 18%). We hebben relatief betrouwbare data over de investeringen die CO2 vermijden (7% onzekerheidsmarge) in vergelijking met de investeringen die CO2 veroorzaken (20% onzekerheid). De komende jaren proberen we de onzekerheidsmarge verder terug te brengen, bijvoorbeeld door waar mogelijk te werken met werkelijk energieverbruik.

De complete methodologie is op onze website gepubliceerd en biedt een gedetailleerd overzicht van de gemaakte berekeningen, gehanteerde definities en meetmethoden. Er hebben sinds onze nulmeting geen wijzigingen in de methodologie plaatsgevonden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de gemaakte aannames en de beperkingen die inherent zijn aan de methodologie.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)