Over dit verslag

Dataverzameling en rapportage

Dit verslag is gepubliceerd op 24 maart 2016 en opgesteld conform ‘In Accordance’ optie ‘Core’ van de GRI G4 richtlijn van het Global Reporting Initiative (GRI). Het proces van bepalen van materiële onderwerpen en rapportageprioriteiten is weergegeven in de paragraaf ‘Materialiteitsbepaling.’ Het verslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties van SNS Bank in 2015 en is gebaseerd op de onderwerpen die hoog materieel voor SNS Bank zijn. Meer statische onderwerpen, zoals ons verantwoord investeringsbeleid en verantwoord inkoopbeleid worden gerapporteerd in de GRI Index of op onze website. Hetzelfde geldt voor laag materiele onderwerpen. Alle materiële aspecten, inclusief sectorspecifieke indicatoren, worden gerapporteerd volgens het 'comply or explain' principe van GRI. Indien niet wordt gerapporteerd over een materieel aspect, wordt de reden voor omissie toegelicht in de GRI index. In 2015 hebben we als gevolg van de update van onze materialiteitsbepaling meer GRI indicatoren in onze rapportage opgenomen om vollediger te kunnen rapporteren over onze materiële thema's. De grootste veranderingen zijn het rapporteren over GRI indicatoren over energieverbruik en CO2-emissies , onze investeringen en specifieke indicatoren voor financiële instellingen.

Naast GRI G4 hebben we de aanbevelingen vanuit de International Integrated Reporting Council (IIRC) meegenomen bij het samenstellen van dit jaarverslag.

De kwantitatieve en kwalitatieve informatie in dit verslag is verzameld aan de hand van kwalitatieve interviews en kwantitatieve dataverzoeken. We spreken hiervoor de voor VO verantwoordelijken aan binnen de bedrijfsonderdelen en stafafdelingen (projectmanagers, beleidsmedewerkers, programmamanagers, etc.). De VO-verantwoordelijken binnen de businessunits leveren de uitgevraagde kwantitatieve data op en geven dagelijks sturing aan de VO-onderwerpen. Aanvullende gegevens komen uit centrale informatiesystemen, zoals data over personeel en organisatie en over milieuprestaties. De afdeling VO controleert de verkregen data door middel van een aannemelijkheidscontrole. De interne auditafdeling heeft ook een selectie van kwalitatieve en kwantitatieve informatie en indicatoren met betrekking tot relevante materiële thema’s getoetst. KPMG verifieert de verwerkte data.

Toetsing en controle van de inhoud van het verslag vindt plaats in de bedrijfsonderdelen en door de diverse stafafdelingen zoals Audit, Corporate Communicatie, Juridische Zaken en Compliance, Veiligheidszaken & Operationeel Risico Management. De gerapporteerde VO-data hebben betrekking op het verslagjaar 2015. Dit geldt niet voor de milieudata. Deze worden gerapporteerd op basis van de realisatieprestaties van het eerste tot en met het derde kwartaal van 2015, aangevuld met een inschatting voor het vierde kwartaal die gebaseerd is op de realisatie van het vierde kwartaal van 2014.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)