Over dit verslag

Managementaanpak Verantwoord Ondernemen

VO is binnen SNS Bank belegd bij de manager VO. De manager VO draagt de uitvoerende verantwoordelijkheid voor het beleid, de activiteiten, evaluatie en stakeholdermanagement op het gebied van VO en schakelt waar nodig verschillende afdelingen en disciplines in bij de uitvoering. De eindverantwoordelijkheid voor VO en het Manifest ligt bij de Directie. Er wordt regelmatig gerapporteerd aan het verantwoordelijke directielid en daarnaast worden relevante VO-onderwerpen en het Manifest geregeld besproken in de Directievergadering Change, die circa drie keer per maand plaatsvindt. In 2015 zijn de doelstellingen en activiteiten voor de manifestwerkstromen Duurzaam Wonen, Duurzame bedrijfsvoering en Duurzame balans in deze Directievergadering besproken.

De programmamanager Manifest is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de negen werkstromen binnen het Manifest. Hij rapporteert maandelijks aan zowel de Stuurgroep Manifest bestaande uit senior managers uit de business als aan het verantwoordelijke directielid. De Stuurgroep Manifest vergadert maandelijks over het beleid, de doelstellingen en resultaten binnen de diverse Manifest werkstromen. De negen afzonderlijke werkstromen bestaan uit teams met medewerkers uit verschillende disciplines binnen SNS Bank, aangestuurd door een manager van de afdeling waar het thema is belegd. Deze manager legt verantwoording af aan de programmamanager Manifest over de voortgang binnen een werkstroom. Begin 2016 is de verantwoordelijkheid voor het Manifest in de lijn belegd.

Maandelijks is er via het werkstroomleidersoverleg afstemming tussen de verschillende werkstromen. Daarnaast wordt van elke afdeling binnen SNS Bank verwacht dat zij haar toegevoegde waarde voor de manifestwerkstromen bepaalt en doelen stelt om bij te dragen aan de Manifestdoelstellingen.

SNS Bank heeft een Raad van Advies om, naast de stakeholderdialoog, voldoende reflectie vanuit de buitenwereld te krijgen op thema’s die van belang zijn voor de organisatie. De raad komt drie keer per jaar bij elkaar en bestaat uit zeven leden uit bedrijfsleven, politiek, wetenschap en maatschappelijke organisaties. De Raad van Advies behandelt thema’s die variëren van strategisch tot operationeel en van VO en Manifest tot aan merkpositionering.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)