Over dit verslag

Materialiteitbepaling

De jaarlijkse materialiteitsbepaling vormt de basis voor het bepalen van de inhoud van het jaarverslag. We voeren deze analyse daarom uit voordat het jaarverslag wordt samengesteld. De Directie keurt de materialiteitsbepaling goed. In 2014 hebben we een uitgebreide materialiteitsanalyse uitgevoerd met een kwantitatieve en kwalitatieve enquête onder 165 interne en externe stakeholders. De wensen en verwachtingen van stakeholders hebben we gevisualiseerd in onderstaand stakeholderwiel en opgenomen in de materialiteitsbepaling.

De materialiteitsbepaling is in 2015 geüpdatet op basis van stakeholdergesprekken, een media-analyse en een peer scan. De update is gebaseerd op drie stappen:

 1. We maken een update van de lijst met onderwerpen waar we over kunnen rapporteren. Vervolgens maken we binnen deze lijst een selectie van relevante onderwerpen aan de hand van wensen en verwachtingen van diverse stakeholdergroepen en externe ontwikkelingen. Dat doen we door middel van een mediascan, gesprekken met stakeholders en een analyse van peers.

 2. We bepalen de rapportageprioriteit van de relevante onderwerpen op basis van negen criteria die zijn gebaseerd op GRI G4. Deze criteria helpen om de prioriteit van de onderwerpen voor zowel stakeholders als SNS Bank zelf te bepalen. We onderscheiden drie prioriteitscategorieën: hoog, midden en laag materiële onderwerpen. Hoog materiële onderwerpen worden in het verslag behandeld. Over de middelste categorie rapporteren we in het verslag, de GRI-index of de website. Over laag materiële onderwerpen rapporteren we alleen indien dit waarde toevoegt voor bepaalde stakeholdergroepen of SNS Bank zelf. We monitoren deze onderwerpen wel. De resultaten worden grafisch gepresenteerd in de onderstaande materialiteitsmatrix, waarbij de horizontale as het belang van het onderwerp voor SNS Bank weergeeft en de verticale as het belang voor de stakeholders.

 3. We bepalen welke onderwerpen we in het verslag, de GRI-index of op de website opnemen en informeren de verschillende bedrijfsonderdelen over nieuwe onderwerpen waarover we moeten rapporteren, zodat de benodigde informatie tijdig verzameld kan worden.

In gesprek met de stakeholder

Klanten

Aandeelhouder, rating agencies & investeerders

Medewerkers en franchisenemer

Maatschappij

Verwachtingen

 • Open en transparante communicatie

 • Goede een eenvoudige producten

 • Een eerlijke prijs en duidelijke voorwaarden

 • Klant centraal stellen door te luisteren, mee te denken en waardering tonen

 • Duidelijke koers

 • Tijdige, transparante en volledige rapportage over de financiële gang van zaken, met name:

  • Winstgevendheid

  • Solvabiliteit

  • Vertaling van Missie, visie en strategie in financiële doelstellingen

 • Toegankelijkheid in geval van vragen

 • Een aansprekende missie

 • Werken aan een betere bank voor onze klanten

 • Ruimte voor talentontwikkeling

 • Een mens voor mens cultuur

 • Leidinggeven met de menselijke maat

Een transparante bank die op verantwoorde wijze invulling geeft aan haar rol en verplichtingen met betrekking tot haar klanten, de maatschappij en het klimaat.

Dialoog

Onze merken voeren continu de dialoog met klanten, waaronder:

 • SNS klantcommunities: Voor de Wereld van Morgen van ASN Bank

 • Social media (voor SNS een WhatsApp servicekanaal)

 • Klantenservice

 • Overige bijeenkomsten

Regelmatig is overleg tussen de Directie van SNS Bank en NLFI, Jaarlijks organiseren we een 'annual review' voor rating agencies en frequent is er contact met analisten. In verschillende Europese landen heeft SNS Bank met een roadshow een breed scala aan investeerders bezocht. Incidenteel hebben we potentiele investeerders ontvangen.

SNS Bank is continu in gesprek met medewerkers. Informatie wordt onder meer gedeeld via ons intranet iD, de Ondernemingsraad en medewerkersonderzoeken. Medewerkers kunnen actief reageren op het digitale cao-platform waar we vraagstukken voorleggen.

SNS Bank is regelmatig in gesprek met de Eerlijke Bankwijzer en andere NGO's, vranchorganisaties, politiek, wtenschappers, opinion leaders en zijn betrokken in diverse werkgroepen. Ook hebben we een Raad van Advies.

Aandachtspunten in 2015

 • SNS: eerlijke en transparante communicaties en een persoonlijke dienstverlening

 • ASN Bank: het openingsproces van een rekening voor nieuwe klanten verbeteren en invulling gegeven aan duurzaamheid

 • RegioBank: verder stimuleren en intensiveren van persoonlijk contact met de klant en aanwezigheid in de buurt

 • BLG Wonen: Een overzichtelijk en duidelijk aanvraagproces voor de aankoop van de woning. Proactief benaderen van klanten en attenderen op relevante veranderingen

 • Herbetreden van de kapitaalmarkt

 • De ontvlechting van SNS Bank uit SNS REAAL

 • Financiële updates

 • Gevolgen van nieuwe en toekomstige wetgeving voor kapitaalpositie

 • Toekomstige exit strategie

 • Kwaliteit van de hypotheekportefeuille

 • Toekomst van medewerkers als gevolg van organisatorische wijzigingen

 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

 • Medewerkers geïnformeerd over organisatorische wijzigingen en fysiek en digitaal betrokken bij dialoogsessies "Jouw cao, bouw je mee?"

 • Faciliteiten aangeboden op het gebied van duurzame inzetbaarheid

 • Ondertekening intentieverklaring OPUCE voor volwaardig werk na Kanker

Wat hebben we er mee gedaan

 • SNS: introductie van de Hypotheek Looptijdservice en extra investeringen in capaciteit bijzonder beheer. Campagne aangescherpt op basis van verberterpunten klanten

 • ASN Bank: introductie mogelijkheid om digitaal de benodigde documenten toesturen om het openen van een nieuwe rekening te vereenvoudigen. ASN was eind 2015 XX% klimaatneutraal en heeft PCAF opgericht

 • RegioBank: 11 nieuwe vestigingen geopend in dorpen en kleine steden

 • BLG Wonen ontwikkeling van een een 10-stappengids die de starters aangeeft wat te verwachten bij de aankoop van een huis en het afsluiten van de hypotheek. In 2016 start een programma om klantcontact te verbeteren en intensiveren

 • Met de uitgifte van een Tier 2-lening ter waarde van 500 miljoen euro is gestart met diversificatie van de kapitaalpositie van SNS Bank.

 • De analyse van mogelijkheden voor exitopties is opgestart

 • Ter verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille is onder meer extra geïnvesteerd in de capaciteit van bijzonder beheer.

 • Medewerkers geïnformeerd over organisatorische wijzigingen en fysiek en digitaal betrokken bij dialoogsessies "Jouw cao, bouw je mee?"

 • Faciliteiten aangeboden op het gebied van duurzame inzetbaarheid

 • Ondertekening intentievarklaring OPUCE voor volwaardig werk na Kanker

 • Aandacht gevraagd voor vereenvoudigen overstappen

 • Publicatie notitie Nederlanse Vereniging van Banken (NVB) over transparante verslaglegging

 • Ondertakening Montreal Pledge, introductie klimaatdoelstellingen en initiëring Klimaatconvenant banken

 • Medewerking Vertrouwensmonitor

 • Opzetten Actief Beheer voor hypotheken (start in 2016), pilot Baan in zicht en voortzetting Preventief Beheer

In de tabel hieronder is een toelichting en referentie opgenomen voor elk materieel onderwerp.

Materíële onderwerpen

Toelichting

Referentie

Financiële presetaties

Financieel zelfstandige en gezonde organisatie die op eigen benen staat

Kerncijfers, Jaarrekening5.1 Financiële ontwikkelingenVerantwoord investeren

Verantwoord investeringsbeleid

Investeren met respect voor mensenrechten, milieu en maatschappij

GRI tabel, Aanvullende stakeholderinformatie

Technologie & innovatie

Vernieuwende samenwerkingsverbanden, ontwikkeling duurzame producten en diensten, technologische vernieuwingen

4.1 Ontwikkelingen5.5 het belang van informatietechnologie

Klimaatneutrale bank

100% duurzame balans, klimaatneutrale bedrijfsvoering, circulair inkopen, CO2-accounting

4.1 Ontwikkelingen4.5 Missie en strategie5.2 Onze strategische thema'sOver dit verslag,Aanvullende stakeholderinformatie

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Ontwikkeling opleidings- en trainingsaanbod, weerbaarheid op de (toekomstige) arbeidsmarkt, werkgelegenheid, gezondheid medewerkers

5.4 Onze mensen

Medewerkerstevredenheid

Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek, verbeteracties medewerkerstevredenheid

5.4 Onze mensen

Diversiteit van medewerkers

Man/vrouw verhouding, afspiegeling van de maatschappij, diversiteit (hoger) management, salarisverschillen mannen en vrouwen

5.4 Onze mensen, GRI tabel

Klantbelang centraal

Focus houden op de behoeften van de klant, heldere en duidelijke producten en voorwaarden, transparant zijn over toegevoegde waarde, klachtprocedures, klanttevredenheid, reputatie

5.2 Onze strategische thema's6.9.4.3 Reputatie

Duurzaam wonen

Vergroening bestaande hypotheken, klanten helpen bij verduurzaming eigen woning, stimulering duurzame (nieuwe) hypotheken, ontwikkeling sociaal beleid

5.2 Onze strategische thema's

Financiële weerbaarheid

Voorkomen van schulden, preventief beheer, bijzonder beheer, educatieve programma's, training en coaching, kwetsbare groepen helpen

5.2 Onze strategische thema's

Beschikbaarheid van diensten

Serviceniveau, beschikbaarheid systemen voor de klant, storingen

5.5 het belang van informatietechnologie,6.9.4.4 IT-organisatie en cyber resilience

Naleven van wet- en regelgeving

Overtredingen wet- en regelgeving, sancties, toename eisen toezichthouder

5.5 het belang van informatietechnologie6.9.4 Risicothema's, GRI tabel

Verantwoord risicomanagement

Financiële en niet-financiële risico's, risicobeheer, Integrated Control Framework, risicoprofiel en risicobereidheid

6 Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeitsmanagement

Integer & ethisch bankieren

Compliance en integriteit, bankierseed, gedragsregels

5.2 Onze strategische thema's5.4 Onze mensen6.9.4.5 Compliance en integriteit, GRI tabel

Verantwoord belastingbeleid

Belastingbeleid dat past binnen de wettelijke normen en maatschappelijke kaders

5.6 Belastingbeleid

Verantwoord remuneratiebeleid

Goed en divers beloningsbeleid, bonussen, prestatiebeloning koppelen aan maatschappelijke criteria

5.4 Onze mensen7.8 Remuneratierapport

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)