Prestaties SNS Bank

5.6 Belastingbeleid

Algemeen fiscaal beleid

SNS Bank onderhoudt een proactieve, open relatie met de fiscale autoriteiten. Deze relatie kenmerkt zich door transparantie en wederzijds vertrouwen. We delen relevante feiten en omstandigheden alsmede eventuele fiscale discussiepunten en standpunten. SNS Bank past alle nationale belastingwet- en regelgeving toe, waarbij we rekening houden met de achterliggende bedoeling.

Ook passen we de relevante internationale belastingverdragen en richtlijnen toe en onderschrijven we de OESO-richtlijnen ten aanzien van belastingen, corruptie en smeergelden. SNS Bank investeert niet in, of verstrekt leningen aan, ondernemingen die betrokken zijn bij corruptie en/of betrokken zijn bij financiële, milieu- en/of sociale schandalen. SNS Bank hanteert een redelijke uitkomst van de belastingheffing als uitgangspunt, enige vorm van agressieve arbitrage is daarmee niet aan de orde.

Over het boekjaar 2015 heeft SNS Bank € 128 miljoen aan vennootschapsbelasting over het resultaat verantwoord (26,9 procent effectieve belastingdruk bij een nominaal belastingtarief van 25 procent). Deze belasting betreft uitsluitend Nederlandse winstbelasting. SNS Bank heeft geen buitenlandse vestigingen en is derhalve geen buitenlandse winstbelasting verschuldigd.

De afwezigheid van activiteiten in het buitenland houdt dan ook in dat er geen sprake is van een Country-by-Country rapportage van SNS Bank.

Naast winstbelasting zijn er andere belastingen die ten laste van SNS Bank komen. Het betreft de volgende belastingen en bedragen over 2015:

 • Loonbelasting en premieheffing: € 104 miljoen. Het betreft hier belasting en premieheffing die worden ingehouden op het salaris van de werknemers doch voor rekening komt van en wordt afgedragen door SNS Bank.

 • Niet-verrekenbare omzetbelasting: € 45 miljoen. Een financiële instelling geniet vanwege de aard van haar dienstverlening een andere positie dan een gewone onderneming zoals een IT-onderneming of een producent. De financiële diensten die door een bank worden verleend vallen grotendeels onder een vrijstelling voor de omzetbelasting op grond waarvan de klant geen btw in rekening gebracht krijgt over de diensten die hij afneemt van een bank. Voor de klant is dit een voordeel; voor de bank heeft dit als nadeel dat de btw die betrekking heeft op de betreffende vrijgestelde dienst niet in aftrek kan worden gebracht. De niet-aftrekbare omzetbelasting leidt aldus tot een verhoging van de kosten.

 • Bankenbelasting: € 2 miljoen. Deze belasting is niet aftrekbaar voor de winstbelasting.

Fiscaal beleid ten aanzien van klanten

Alle nieuwe financiële producten die we aanbieden aan klanten worden vooraf beoordeeld en goedgekeurd door een Product Approval and Review Committee (PARC). Het PARC wordt voorgezeten door de Chief Operational Officer en bestaat uit diverse geledingen binnen de bank, waaronder Fiscale Zaken. Het PARC evalueert periodiek alle bestaande financiële producten. SNS Bank verstrekt geen fiscale adviezen aan klanten.

Daarnaast hanteert SNS Bank procedures en maatregelen voor de identificatie, verificatie en acceptatie van klanten. Deze procedures en maatregelen zijn en worden geïmplementeerd in lijn met de geldende Nederlandse wetgeving, Europese richtlijnen zoals de DAC (EU Directive on Administrative Cooperation) en de ESRR (EU Savings Directive) en internationale regelgeving zoals de CRS (OECD Common Reporting Standard) en FATCA (United States Foreign Account Tax Compliance Act).

Fiscaal beleid ten aanzien van standpunten en transacties waarbij fiscale aspecten een materiële rol spelen

Ons fiscaal beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Fiscale robuustheid;
  Het fiscale standpunt of de transactie dient te voldoen aan (fiscale) jurisprudentie en bestaande (fiscale) wet- en regelgeving dan wel (fiscale) wet- en regelgeving waarvan vaststaat dat deze op afzienbare termijn in werking zal treden. Daar waar mogelijk zal vooraf afstemming met de fiscale autoriteiten plaatsvinden waarbij de afstemming in een ruling / vaststellingsovereenkomst zal worden vastgelegd. Indien nodig, kan de fiscale robuustheid worden onderbouwd met een zogeheten ‘opinion letter’ afkomstig van een belastingadvieskantoor van goede naam en faam.

 • Substance;
  Het dient te gaan om een fiscaal standpunt of een transactie die vanuit een zakelijk en maatschappelijk oogpunt bezien relevant is.

 • Inschatting impact fiscale risico’s.
  Het in te nemen fiscale standpunt over de uit te voeren transactie dient op basis van een redelijke en weloverwogen inschatting vooraf van de impact van de fiscale risico’s geen aanleiding te geven tot materiële negatieve (fiscale) gevolgen, waaronder reputatieschade.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)