Prestaties SNS Bank

Prestaties SNS Bank

Wat SNS Bank met betrekking tot haar strategische prioriteiten in 2015 heeft gerealiseerd.

5.1 Financiële en commerciële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen

Resultaten 2015 vergeleken met 2014

Winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

2015

2014

Mutatie

Rentemarge

994

1.024

-3%

Netto provisie en beheervergoedingen

48

44

9%

Overige baten

83

31

168%

Totaal baten

1.125

1.099

2%

Operationele lasten

590

498

18%

Bijzondere waardeverminderingen

37

207

-82%

Bijzondere waardeverminderingen goodwill

--

67

-100%

Overige lasten

22

76

-71%

Totaal lasten

649

848

-23%

Resultaat voor belastingen

476

251

90%

Belastingen

128

100

28%

Nettoresultaat over de periode

348

151

130%

Incidentele posten

13

-143

-109%

Gecorrigeerd nettoresultaat over de periode

335

294

14%

Efficiencyratio1

51,2%

44,7%

Rendement eigen vermogen (REV)

11,1%

5,4%

Rentemarge als % van gemiddelde activa

1,52%

1,43%

Operationele lasten als % van gemiddelde activa1

0,88%

0,69%

  1. Exclusief de impact van wettelijke heffingen.

Het nettoresultaat over 2015 steeg met € 197 miljoen naar € 348 miljoen. Deze toename is voor € 156 miljoen toe te schrijven aan een omslag in de incidentele posten.

In 2015 bedroegen de incidentele posten in totaal € 13 miljoen positief. De positieve reële waardeveranderingen op een specifieke hypotheekportefeuille en daaraan verbonden derivaten leidden tot een netto ongerealiseerde bate van € 35 miljoen. Deze hypotheekportefeuille werd in het kader van de overdracht van DBV Finance van VIVAT Verzekeringen (VIVAT) op 28 januari 2011 overgenomen en bleef verwerkt volgens reële waarde accounting. Ultimo 2015 bedroeg deze portefeuille € 2,0 miljard. De ongerealiseerde bate van € 35 miljoen werd gedeeltelijk tenietgedaan door een boekverlies van € 22 miljoen op de verkoop van SNS Securities, de effectenspecialist van de bank.

De incidentele posten bedroegen in 2014 € 143 miljoen negatief, bestaande uit een bijzondere waardevermindering van de goodwill van € 67 miljoen met betrekking tot RegioBank en een last van € 76 miljoen voor de bijdrage van SNS Bank aan de resolutieheffing aan Nederlandse banken in verband met de nationalisatie van SNS REAAL.

Gecorrigeerd nettoresultaat

in miljoenen euro's

2015

2014

Mutatie

Nettoresultaat over de periode

348

151

130%

Reële waardeveranderingen voormalige DBV-hypotheken en gerelateerde derivaten

35

--

Boekverlies verkoop SNS Securities N.V.

-22

--

Bijzondere waardevermindering goodwill

--

-67

Resolutieheffing

--

-76

Totaal incidentele posten

13

-143

Gecorrigeerd nettoresultaat over de periode

335

294

14%

Gecorrigeerde efficiencyratio

53,4%

44,7%

Gecorrigeerd rendement eigen vermogen (REV)

10,7%

10,6%

Gecorrigeerd voor de incidentele posten steeg de nettowinst van SNS Bank met € 41 miljoen tot € 335 miljoen (+14%). De belangrijkste factoren achter deze stijging waren de lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen en een hoger resultaat op financiële instrumenten. Deze werden voor een deel tenietgedaan door de hogere operationele lasten, de lagere rentemarge en de lagere beleggingsopbrengsten.

Baten

Verdeling baten

in miljoenen euro's

2015

2014

Mutatie

Rentemarge

994

1.024

-3%

Netto provisie en beheervergoedingen

48

44

9%

Resultaat uit beleggingen

42

72

-42%

Resultaat financiële instrumenten

39

-46

-185%

Overige operationele opbrengsten

2

5

-60%

Totaal baten

1.125

1.099

2%

Rentemarge

De rentemarge daalde in 2015 met € 30 miljoen tot € 994 miljoen met name door een correctie op de effectieve renteberekening van voorziene leningen in 2014, die dat jaar zowel de rentemarge (€ 27 miljoen positief) als de bijzondere waardeverminderingen op particuliere hypotheken (€ 26 miljoen negatief) beïnvloedde. Exclusief deze correctie was de rentemarge vrijwel stabiel.

De rentebaten uit hypotheken daalden, met name door de daling van de hypotheekportefeuille met € 1,5 miljard als gevolg van de hoge aflossingen en
vroegtijdige renteherzieningen tegen een lagere hypotheekrente. Het laatste omvatte tevens de in 2015 door SNS actief aangeboden mogelijkheid tot rentemiddeling, waardoor klanten van het lage renteklimaat kunnen profiteren. Gemiste coupons bij rentemiddeling worden geamortiseerd over de nieuwe – vaak lange – contractuele renteperiode. Verder leidde de toegenomen concurrentie gedurende het jaar tot een daling van de marge op hypotheken.

De lagere rentebaten uit hypotheken werden gecompenseerd door de lagere rentelasten vanwege de lagere rente op spaartegoeden en de invloed van aflossingen op kapitaalmarktfinancieringen.

De rentemarge als percentage van de gemiddelde activa steeg naar 152 basispunten, van 143 basispunten in 2014. SNS Bank verlaagde de rente op particuliere hypotheken meer dan de rente op particuliere spaartegoeden. De omvang van de hypotheken die rechtstreeks door de lagere hypotheekrente wordt beïnvloed, is echter kleiner dan de omvang van het direct opvraagbare spaargeld.

Netto provisie en beheervergoedingen

De netto-inkomsten uit provisies en beheervergoedingen stegen met € 4 miljoen tot € 48 miljoen, met name als gevolg van de hogere adviesvergoedingen die weer voortkwamen uit de toename van het aantal hypotheekadviezen. Daarnaast namen de ontvangen beheervergoedingen toe als gevolg van een stijging in het beheerd vermogen.

Resultaat uit beleggingen

Het resultaat uit beleggingen daalde tot € 42 miljoen, vergeleken met € 72 miljoen in 2014. Deze daling werd met name veroorzaakt door de fors lagere gerealiseerde winsten op vastrentende beleggingen, verkocht in het kader van balansbeheer en optimalisatie van de beleggingsportefeuille. De gerealiseerde winsten bedroegen € 24 miljoen, vergeleken met € 49 miljoen in 2014. Verder kwam het resultaat uit vastrentende beleggingen bij SNS Securities lager uit door het kleinere aantal obligatietransacties.

Resultaat financiële instrumenten

Het resultaat op financiële instrumenten liet een forse verbetering zien tot € 39 miljoen positief, van € 46 miljoen negatief in 2014. In 2015 werd het resultaat op financiële instrumenten positief beïnvloed door ongerealiseerde baten op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten, die beide tegen reële waarde worden verantwoord, waarbij mutaties via de winst- en verliesrekening lopen. De reële waarde van deze hypotheken wordt beïnvloed door fluctuaties in particuliere hypotheekrentes en de reële waarde van daaraan verbonden derivaten wordt hoofzakelijk beïnvloed door swaprentefluctuaties. In 2015 resulteerde een daling in de particuliere rente op de hypotheekmarkt in combinatie met een gestegen swaprente en een hoger vervroegd aflossingspercentage in een incidentele bate van € 47 miljoen (€ 35 miljoen netto), tegenover nihil in 2014.

Dit voorgenoemde resultaat werd gedeeltelijk tenietgedaan door negatieve resultaten met betrekking tot de herwaardering van in eerdere jaren teruggekochte financieringen, als gevolg van een daling van de kredietrisico-opslag van SNS Bank.

In 2014 was het negatieve resultaat op financiële instrumenten van € 46 miljoen met name het gevolg van amortisatielasten in verband met reële waardeveranderingen van afgedekte vastrentende beleggingen. Vanwege de verkoop van deze beleggingen in het voorgaande jaar waren deze amortisatielasten in 2015 te verwaarlozen.

Verder was het resultaat uit hedge-ineffectiviteit van derivaten, voor een deel gerelateerd aan hypotheken, in 2014 negatief, vergeleken met licht positief in 2015. Ten slotte waren ook de handelsresultaten op financiële instrumenten in 2014 negatief.

Overige operationele opbrengsten

De overige operationele opbrengsten daalden van € 5 miljoen tot € 2 miljoen door de afwezigheid van opbrengsten uit de verkoop van SNS Fundcoach.

Lasten

Gecorrigeerde efficiencyratio

in miljoenen euro's (bruto)

2015

2014

Mutatie

Totaal baten

1.125

1.099

2%

Incidentele posten:

Reële waardeveranderingen voormalige DBV-hypotheken en gerelateerde derivaten

47

0

Gecorrigeerde baten

1.078

1.099

-2%

Operationele lasten

590

498

18%

Wettelijke heffingen

15

7

Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen

575

491

17%

Efficiencyratio

51,2%

44,7%

Gecorrigeerde efficiencyratio

53,4%

44,7%

De efficiencyratio (totale operationele lasten exclusief wettelijke heffingen gedeeld door totale baten) kwam uit op 51,2 procent, tegenover 44,7 procent over 2014. De efficiencyratio, gecorrigeerd voor incidentele posten, was 53,4 procent, een stijging ten opzichte van 44,7 procent in 2014.

Operationele lasten

De totale operationele lasten stegen met € 92 miljoen tot € 590 miljoen (+18 %). Deze stijging was voor € 8 miljoen toe te schrijven aan wettelijke heffingen in verband met de ex ante bijdrage aan het Nationaal Resolutiefonds en de Nederlandse bankenbelasting.

De operationele lasten exclusief de invloed van de wettelijke heffingen stegen met € 84 miljoen naar € 575 miljoen (+17 %). Ongeveer 40 procent van de stijging was te wijten aan de kosten om de verhoogde hypotheekactiviteiten op te vangen, voor verbeteringen van de operationele effectiviteit en het control framework en om te voldoen aan nieuwe regelgeving en het vernieuwde bankentoezicht. Extra kosten vanwege de ontvlechting uit SNS REAAL, inclusief de opname van RBD per 1 januari 2015, verklaarden ongeveer 30 procent van de stijging.

Het resterende deel van de stijging kwam hoofdzakelijk door hogere toevoegingen aan voorzieningen. Dit betrof een geringe reorganisatievoorziening en een voorziening voor jubileumuitkeringen. De lasten in 2014 omvatten een vrijval van reorganisatievoorzieningen die in voorgaande jaren was gevormd en een vrijval van € 9 miljoen in verband met een aanpassing van de bijdrage van SNS Bank aan het depositogarantiestelsel voor Icesave en DSB Bank.

Als gevolg van de hogere operationele lasten in combinatie met de kleinere omvang van de activa steeg de ratio van totale operationele lasten1 gedeeld door de
gemiddelde activa tot 88 basispunten, van 69 basispunten in 2014.

Het totale aantal fte’s bij SNS Bank steeg naar 3.340, tegenover 2.506 ultimo 2014. Deze stijging werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de overgang van medewerkers vanuit SNS REAAL in januari 2015, na eerdere overdrachten van staffuncties in 2014. Daarnaast steeg het aantal fte’s door de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van RBD naar SNS Bank en door een hogere bezetting bij het hypotheekbedrijf om de toegenomen hypotheekactiviteiten op te vangen.

Bijzondere waardeverminderingen

Verdeling bijzondere waardeverminderingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Mutatie

Bijzondere waardeverminderingen op particuliere hypotheken

34

146

-77%

Bijzondere waardeverminderingen op overige particuliere leningen

4

16

-75%

Bijzondere waardeverminderingen op mkb-kredieten

-3

44

-107%

Totaal bijzondere waardeverminderingen op vorderingen

35

206

-83%

Bijzondere waardeverminderingen op andere activa

2

1

100%

Totaal bijzondere waardeverminderingen

37

207

-82%

Bijzondere waardeverminderingen op vorderingen als % van gemiddelde bruto uitstaande vorderingen op klanten

0,07%

0,38%

Bijzondere waardeverminderingen op particuliere hypotheken als % van gemiddelde bruto uitstaande particuliere hypotheken

0,07%

0,31%

Bijzondere waardeverminderingen op mkb-kredieten als % van gemiddelde bruto uitstaande mkb-kredieten

-0,25%

3,65%

De totale bijzondere waardeverminderingen op vorderingen daalden met € 171 miljoen tot € 35 miljoen, 7 basispunten van de bruto uitstaande leningen (2014: 38 basispunten).

De bijzondere waardeverminderingen op particuliere hypotheken daalden met € 112 miljoen naar € 34 miljoen, wat gelijkstaat aan 7 basispunten van de bruto uitstaande particuliere hypotheken (2014: 31 basispunten). Deze daling werd ondersteund door macro-economische ontwikkelingen, met name hogere huizenprijzen en afnemende werkloosheidscijfers. Daarnaast droeg beter achterstandenbeheer bij aan een afname van de instroom van defaultleningen en een toename in het aantal hypotheken waarbij de achterstand door de klant is ingelopen. Ten slotte werden de bijzondere waardeverminderingen op particuliere hypotheken in 2014 beïnvloed door niet terugkerende posten. In 2014 heeft SNS Bank naar aanleiding van de uitkomst van de ECB Asset Quality Review de Loss Identification Period (verliesidentificatieperiode) voor de particuliere hypotheekportefeuille verlengd. Deze wordt toegepast om de voorziening voor voorkomende maar niet gerapporteerde (IBNR) verliezen te bepalen. Hierdoor stegen de bijzondere waardeverminderingen met € 23 miljoen. De bijzondere waardeverminderingen waren in 2014 tevens negatief beïnvloed door een aanpassing in de effectieve renteberekening van voorziene leningen van € 26 miljoen.

De bijzondere waardeverminderingen op overige particuliere leningen daalden met € 12 miljoen tot € 4 miljoen, met name als gevolg van de afwezigheid van niet terugkerende lasten. In 2014 omvatten de bijzondere waardeverminderingen op overige particuliere kredieten ook lasten met betrekking tot aanpassingen in de parameters van de voorzieningenmodellen.

De bijzondere waardeverminderingen op mkb-kredieten verbeterden met € 47 miljoen tot € 3 miljoen positief, wat met name voortkwam uit de lagere instroom van defaultleningen, mede dankzij het geïntensiveerde achterstandenbeheer. De positieve uitkomst van de bijzondere waardevermindering werd veroorzaakt door nietterugkerende vrijvallen van voorzieningen van circa € 10 miljoen, wat hoofdzakelijk het resultaat was van positieve ontwikkelingen op het gebied van
uitwinningen en de waardering van onderpand.

Dankzij de verbetering van het achterstandenbeheer konden eerdere aannames aangaande de waardering van onderpand worden geactualiseerd aan de hand van recente herwaarderingen.

De bijzondere waardeverminderingen op andere activa hielden met name verband met vastgoed in eigen gebruik.

Overige lasten

De overige lasten van € 22 miljoen bestonden volledig uit een boekverlies op de verkoop van SNS Securities, zoals op 18 december 2015 is aangekondigd. De verkoop zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2016 zijn afgerond. In 2014 bestonden de overige lasten van € 76 miljoen uit een last voor de bijdrage van SNS Bank aan de resolutieheffing opgelegd aan Nederlandse banken in verband met de nationalisatie van SNS REAAL.

Belastingen

De effectieve belastingdruk bedroeg in 2015 27 procent, omdat het boekverlies op de verkoop van SNS Securities niet fiscaal aftrekbaar was. Over 2014 was de effectieve belastingdruk relatief hoog (40%) omdat de resolutieheffing en de bijzondere waardevermindering van goodwill niet fiscaal aftrekbaar waren.

Winstbestemming

Op basis van het behaalde resultaat over 2015 wordt een dividenduitkering ter hoogte van € 100 miljoen voorgesteld. De winst na dividend uitkering over boekjaar 2015 wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Commerciële ontwikkelingen

Commerciële ontwikkelingen

2015

2014

Klanten

Totaal aantal klanten (in duizenden)1

3.012

2.769

Net promoter score

SNS

-26

-28

ASN Bank

19

12

RegioBank

5

-7

BLG Wonen

-42

-14

Hypotheken

Particuliere hypotheken (bruto in miljarden euro's)

45,0

46,6

Marktaandeel nieuwe hypotheken (in #)

4,1%

3,7%

Marktaandeel hypotheekportefeuille (in €)

6,9%

7,2%

Betalen en sparen

Marktaandeel nieuwe betaalrekeningen2

25%

21%

Particuliere spaartegoeden (in miljarden euro's)

36,9

35,7

Marktaandeel particuliere spaartegoeden

10,9%

10,7%

Mkb-spaartegoeden (in miljarden euro's)

2,6

3,0

  1. In het aantal klanten zijn in 2015 voor het eerst de klanten van BRD inbegrepen
  2. Marktaandeel nieuwe betaalrekeningen is gebaseerd op marktonderzoek Gfk-TOF Tracker

Klanten

In 2015 verwelkomden de merken van SNS Bank 254.000 nieuwe klanten (bruto). Netto steeg het aantal klanten met 119.000. Het aantal klanten met een
betaalrekening nam met 143.000 bruto toe (93.000 netto). Als ook de opname van 124.000 RBD-klanten wordt meegenomen naar aanleiding van de overgang van de RBD-activiteiten van VIVAT naar BLG Wonen, steeg het totale aantal klanten ultimo 2015 naar net boven de 3 miljoen.

In het algemeen werd wederom een verbetering geconstateerd van de klanttevredenheidsniveaus op basis van de Net Promoter Scores (NPS). RegioBank
behaalde voor het eerst in haar geschiedenis een positieve NPS, en is samen met de ASN Bank nu één van de weinige banken in Nederland met een positieve score. De ASN Bank behoudt nog steeds een van de hoogste klanttevredenheidscijfers in de bancaire sector en haar NPS was aanzienlijk hoger dan ultimo 2014. De klanttevredenheid bij SNS nam licht toe. Bij BLG Wonen, waar klanten worden bediend door intermediairs, werd voor het eerst de score van RBD-klanten meegenomen, waardoor de NPS fors afnam.

Hypotheken

In 2015 gaven de belangrijkste cijfers over de Nederlandse woningmarkt een verdere verbetering aan. De huizenprijzen stegen 2,8 procent op jaarbasis (2014: +0,9%) en het aantal verkochte woningen lag op jaarbasis 16 procent hoger (2014: +39%). Deze groei werd ondersteund door de dalende werkloosheid en de lagere (hypotheek)rente.

Het herstel van de huizenmarkt en de lagere (hypotheek)rente hadden een positief effect op de markt voor nieuwe hypotheekproductie. Deze steeg van € 49 miljard in 2014 naar € 62 miljard (+28%). Doordat verzekeraars en pensioenfondsen meer belangstelling toonden voor Nederlandse hypotheken, nam de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt toe. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten.

De Nederlandse markt voor nieuwe hypotheken groeide ondanks een aantal dempende factoren: in 2015 passen Nederlandse banken een lagere kostenbatenverhouding toe voor hypotheken (hoeveel procent van het inkomen maximaal aan hypotheeklasten mag worden besteed) en de maximale Loan-to-Value (LtV) voor hypotheken daalde met 1 procentpunt tot 103 procent (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Bovendien is per 1 juli 2015 het maximale NHG-bedrag verlaagd van € 265.000 naar € 245.000. Als gevolg daarvan daalde het aandeel NHG-hypotheken in de totale markt voor nieuwe hypotheekproductie van ~60 procent in 2013 tot ~40 procent in 2015.

Binnen deze markt groeide het aandeel hypotheken met een lange rentevaste periode (> 10 jaar) van ~10 procent in de jaren voor 2014 tot ~50 procent, wat te danken was aan het lage renteklimaat. De toegenomen concurrentie van verzekeraars en pensioenfondsen is met name in dit segment zichtbaar.

Het huidige lage renteklimaat leidt tevens tot meer vervroegde aflossingen en vroegtijdige renteherzieningen. Daarnaast zorgden meer verhuizingen en een trend om tijdens de looptijd van de hypotheek extra aflossingen te doen voor een hoger aflossingsniveau in de hypotheekmarkt.

In lijn met het streven van SNS Bank om haar marktaandeel in particuliere hypotheken geleidelijk te vergroten, steeg de nieuwe productie tot € 2,1 miljard, van € 1,6 miljard in 2014. SNS, BLG Wonen en RegioBank droegen alle bij aan deze stijging. In een groeimarkt steeg het totale marktaandeel van de nieuwe particuliere hypotheken licht naar 4,1 procent (2014: 3,7%). Het marktaandeel gebaseerd op de totale particuliere hypotheekportefeuille daalde licht tot 6,9 procent (2014: 7,2%).

De hypotheekaflossingen bedroegen € 3,5 miljard, € 0,6 miljard hoger ten opzichte van 2014. SNS Bank streeft ernaar de retentiegraad te verhogen door het contact met hypotheekklanten te intensiveren. Tegen deze achtergrond introduceerde SNS in het vierde kwartaal van 2015 de Hypotheek Looptijdservice, die op drie pijlers rust. Ten eerste stelt SNS klanten proactief op de hoogte van mogelijkheden om hun maandelijkse hypotheeklasten te verlagen, bijvoorbeeld door een vroegtijdige renteherziening van hun hypotheek om daarmee te profiteren van de lage rente. Hierbij kan ofwel een eenmalige boeterente worden betaald ofwel gebruik worden gemaakt van rentemiddeling. Ten tweede worden klanten om het jaar uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken of hun persoonlijke situatie of behoeften zijn veranderd die van invloed kunnen zijn op hun hypotheeklasten. Ten slotte informeert SNS hypotheekklanten actief over de mogelijkheid om korting op de hypotheekrente te krijgen in combinatie met een primaire betaalrekening bij SNS.

Het totale aantal renteherzieningen vertoonde tevens een forse stijging in vergelijking met 2014, wat met name het gevolg was van het grote aantal vroegtijdige renteherzieningen gezien het huidige lage renteklimaat. De bruto particuliere hypotheekportefeuille van SNS Bank daalde in totaal naar € 45,0 miljard (ultimo 2014: € 46,6 miljard).

Betalen

Het marktaandeel van SNS Bank in nieuwe betaalrekeningen bedroeg 25 procent (2014: 21%). Op basis van de totale portefeuille bedroeg het aandeel van SNS Bank circa 7 procent, wat gelijkstaat aan 1,1 miljoen betaalrekeningen.

Sparen

In 2015 groeide de Nederlandse particuliere spaarmarkt van € 332 miljard naar € 336 miljard (+1,3%). De particuliere spaartegoeden van SNS Bank stegen tot € 36,9 miljard, van € 35,7 miljard ultimo 2014. Ook het marktaandeel van SNS Bank steeg licht tot 10,9 procent (2014: 10,7%), in lijn met onze doelstelling van meer dan 10 procent. De mkb-spaartegoeden, opgenomen onder overige schulden aan klanten, daalden tot € 2,6 miljard, van € 3,0 miljard ultimo 2014.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)