Corporate governance

7.3 Bank en samenleving

Toekomstgericht bankieren

Het functioneren van banken is een belangrijk onderwerp van maatschappelijke discussie. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Code Banken opgesteld, ter borging van goed bestuur binnen iedere bank. Per 1 januari 2015 is de Code Banken vernieuwd en vormt hij samen met het Maatschappelijk Statuut en de aan de Bankierseed verbonden Gedragsregels het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’.

Het Maatschappelijk Statuut

Het Maatschappelijk Statuut beschrijft de (gewenste) maatschappelijke positie en de gedeelde waarden van de bancaire sector. Met de invoering van het Manifest (zie ook 4.5 Missie en Strategie) en het uitvoeren van onze strategie maken wij het Maatschappelijk Statuut onderdeel van SNS Bank. Hierdoor beogen wij bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de Nederlandse financiële sector en daarmee aan het verbeteren van het functioneren ervan.

Code Banken

De Code Banken werd in 2010 door de NVB geïntroduceerd om banken te committeren aan en verantwoording te laten afleggen over het zorgvuldig behandelen van hun klanten en het zorgdragen voor een evenwichtige afweging van de belangen van hun verschillende belanghebbenden. De Code Banken heeft sinds zijn invoering een belangrijke functie vervuld en er onder meer toe bijgedragen dat banken het belang van de klant nadrukkelijker centraal stellen en hun governance en risicomanagement hebben versterkt, teneinde goed bestuur te borgen. De Code Banken is van toepassing op alle vergunninghoudende banken met zetel in Nederland. Dit betekent dat de Code Banken geldt voor zowel SNS Bank N.V., RegioBank N.V. als ASN Bank N.V. De Code Banken biedt banken die deel uitmaken van een groep, ruimte om onderdelen van de Code Banken toe te passen op het niveau van de entiteit die aan het hoofd staat van de desbetreffende groep. SNS Bank maakt gebruik van deze mogelijkheid.

SNS Bank past de Code Banken toe. Alle principes die in de Code Banken zijn opgenomen, zijn belegd binnen onze organisatie. De wijze waarop wij dit doen volgt grotendeels uit dit jaarverslag. Rapportage over de naleving van de Code Banken in het jaarverslag is echter een momentopname. Op de website van SNS Bank wordt uitgebreid verslag gedaan van de wijze waarop de Code Banken wordt toegepast en op welke manier SNS Bank er invulling aan geeft. Wij verwijzen graag naar de website voor de up-to-date en uitgebreide verslaggeving inzake de toepassing van de Code Banken. Hieronder wordt alvast de naleving van enkele belangrijke punten nader toegelicht.

Een beheerste en integere bedrijfsvoering

SNS Bank focust zich  op het belang van de klant en de maatschappij waarin we leven. Daardoor zijn wij in staat te bankieren vanuit wat mensen echt nodig hebben. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel. Bij SNS Bank ligt de nadruk op nut in plaats van op rendement. Het risicobeleid van SNS Bank is sterk verbonden met de kernwaarden van het Manifest en werkt door in de bestuursstructuur en in het gematigd risicoprofiel van SNS Bank. Wij vinden het erg belangrijk dat alle medewerkers de missie, visie en kernwaarden van SNS Bank delen en dat de medewerkers in overeenstemming daarmee handelen. Daarom heeft de code ‘Gezond Verstand, Gezond Geweten’ (de Gedragscode) een centrale plaats binnen SNS Bank.

In het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers (OPEN) wordt veel aandacht besteed aan alle (zelf)regulering die van toepassing is op SNS Bank. Zo wordt in dit programma niet alleen stilgestaan bij het Manifest en de Gedragscode, maar ook bij de Bankierseed en het bancaire tuchtrecht. Ook aan formele regelgeving wordt veel aandacht besteed. Zo zullen álle medewerkers, dus ook degenen die geen rechtstreeks klantcontact hebben, worden bijgeschoold op hun kennis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Hoge datakwaliteit, een robuuste IT-infrastructuur en gegevensbescherming krijgen veel aandacht binnen de bank. Niet voor niets maken deze onderwerpen deel uit van onze strategie. SNS Bank is zich bewust van het belang van IT en stelt zich actief op in het verbeteren van de kwaliteit en de bescherming van data en van de IT-systemen. Vanaf februari 2016 heeft SNS Bank ook een Chief Data Officer (CDO), die zich bezig houdt met de coördinatie van datakwaliteit, privacy en het beleid omtrent data en dataprivacy.

De Raad van Commissarissen

De RvC streeft in de vervulling van zijn taak naar een zorgvuldige, evenwichtige en integrale afweging van de belangen van alle belanghebbenden. Er is een goede dialoog tussen de RvC en de Directie. De RvC heeft een Risico Commissie, een Audit Commissie en een Renumeratie en Nominatie Commissie. Bij hun aanstelling is rekening gehouden met zowel hun individuele competenties en ervaring als met de samenstelling van de RvC en haar commissies.

De Directie

De Directie is collectief verantwoordelijk voor het risicobeleid van de bank en waarborgt een adequaat risicobeheer. Eén lid van de Directie is benoemd in de functie van Chief Risk Officer (CRO). De CRO is verantwoordelijk voor het risicobeheer van SNS Bank. Hierdoor zijn er korte lijnen tussen de Directie en de risicobeheerfunctie. In het risicobeleid wordt rekening gehouden met financiële en niet-financiële risico’s. Het systeem van risicobeheersing waarborgt goede checks & balances. Dit wordt in het strategisch programma Integrated Control Framework (ICF) verder uitgerold.

De Directie vervult een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van SNS Bank. Zowel gezamenlijk als afzonderlijk zijn zij er in hun handelen van bewust dat zij een belangrijke rol vervullen in de cultuur van SNS Bank en het gedrag van de medewerkers.

Audit

De afdeling Audit is onafhankelijk gepositioneerd en toetst periodiek de opzet, het bestaan en de werking van processen van SNS Bank. Daarnaast evalueert de afdeling Audit de effectiviteit van de governance, het risicomanagement en de interne beheersingsprocessen. De directeur van de afdeling Audit rapporteert rechtstreeks aan de CEO van SNS Bank en geeft een onafhankelijk oordeel over de governance, risicomanagement, interne beheersingsprocessen en andere verschillende processen. Ook heeft de directeur Audit een directe rapportagelijn naar de voorzitter van de Audit Commissie van de RvC.

Gedragsregels en de Bankierseed

Al in 2014 heeft SNS Bank een multidisciplinaire projectgroep geformeerd die zich bezig hield met de implementatie van de Bankierseed. De Bankierseed maakt onderdeel uit van ons Manifest programma. Voor het afleggen van de eed heeft een aantal medewerkers meegewerkt aan informatieve films ter ondersteuning van de introductie. Aan de hand hiervan hebben leidinggevenden en medewerkers op diverse wijzen gediscussieerd over dilemma's en ieders individuele verantwoordelijkheid voor het naleven van de Gedragsregels. De Bankierseed is afgelegd tegenover de leidinggevende in speciale bijeenkomsten.

De RvC en de Directie zijn op 15 januari 2015 gestart met het afleggen van de eerste Bankierseed bij SNS Bank. Het volledige management team heeft op 29 januari 2015 de eed afgelegd. In februari en maart 2015 waren er speciale sessies waarin alle leidinggevenden de eed aflegden. Vanaf maart 2015 zijn de medewerkers in groepen aan de beurt geweest. Op 31 december 2015 heeft 96 procent van de medewerkers, die vóór 1 april 2015 in dienst waren, de Bankierseed afgelegd.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)