Corporate governance

7.6 Bestuursverklaringen

In-controlverklaring

De Directie van SNS Bank N.V. verklaart een redelijke mate van zekerheid te hebben dat wezenlijke risico’s waaraan SNS Bank N.V. is blootgesteld, daadwerkelijk worden onderkend en dat deze risico’s ook op adequate wijze worden opgevolgd en beheerst. De basis hiervoor is de risicobeheerorganisatie (control framework).

SNS Bank N.V. heeft een gestructureerd proces van oplevering van interne In Control-Verklaringen op afdelingsniveau die vervolgens geaggregeerd worden op directieniveau. De overwegingen die ten grondslag liggen aan de uitkomsten van de In Control-Verklaringen worden met betrokken experts besproken en vervolgens door de Directie nader gewogen, getoetst en vastgesteld.

De Directie van SNS Bank N.V. is verantwoordelijk voor de opzet en het bestaan van een geïntegreerd risicobeheersingssysteem alsook voor de werking ervan. Dit systeem is erop gericht om de risico’s te beheersen zodat deze SNS Bank N.V. niet belemmeren in het bereiken van haar doelstellingen. Echter, dit systeem biedt een redelijke mate van zekerheid, maar kan geen absolute zekerheid bieden dat materiële onjuistheden, fraudes of strijdigheden met wet- en regelgeving voorkomen worden.

Control framework

SNS Bank N.V. heeft daarnaast het ‘three lines of defense’-model geïmplementeerd met een duidelijke onderliggende organisatiestructuur en bijbehorende verantwoordingstructuur, zoals is vastgelegd in bestuurlijke en risicocomités.

Het afgelopen jaar heeft SNS Bank N.V. onverminderd aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het Integrated Control Framework (ICF). De verantwoordingstructuur, gebaseerd op de onderliggende organisatiestructuur, is vastgelegd in bestuurlijke en risicocomités.
De risicosturing van SNS Bank N.V. is gecentreerd rondom de risk appetite (risicobereidheid). Deze drukt de hoeveelheid redelijkerwijs voorzienbaar risico uit die SNS Bank N.V. bereid is te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen, gegeven haar strategie, business- en verdienmodel. In de jaarlijkse Operationeel Plan (OP)-cyclus worden voor de komende jaren de risk appetite en strategische doelstellingen vertaald in key risk indicatoren, operationele doelstellingen, budgetten en investeringsbehoefte. De belangrijkste risico’s die gepaard kunnen gaan met het uitvoeren van het OP worden middels een Strategisch Risico Assessment (SRA) in kaart gebracht. De OP-cyclus vormt de basis voor de controlecyclus op zowel maand- als kwartaalbasis. Deze cyclus wordt in alle onderdelen van het bedrijf uitgevoerd en hierin wordt gerapporteerd over de geleverde prestaties en hieraan verbonden ontwikkeling van en noodzaak tot bijsturen van risico’s.

De werking van de essentiële beheersmaatregelen en controles wordt regelmatig onderzocht en getest.

Ontwikkelingen

SNS Bank N.V. streeft naar een beheerste en verantwoorde bedrijfsvoering en constateert dat op verschillende onderdelen daarvan verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Deze verbeteringen richten zich vooral op het herinrichten van processen via waardestroommanagement, beheren en beheersen van de omvangrijke bankbrede veranderprogramma’s, het verbeteren van de kwaliteit van met name Finance en Risk data en de verantwoording over interne beheersing. Hiermee borgt SNS Bank N.V. dat processen adequaat worden uitgevoerd, rapportages betrouwbaar zijn, aan wet- en regelgeving wordt voldaan en dat SNS Bank N.V. aantoonbaar in control is [excellente bedrijfsvoering en excellente klantbeleving bij een gematigd risicoprofiel].

Deze ambitie van SNS Bank N.V. ten aanzien van een beheerste en verantwoorde bedrijfsvoering is in 2015 door vertaald naar concrete actieplannen van de bedrijfsonderdelen, gebaseerd op de uitgangspunten van het ICF. Komend jaar worden deze actieplannen verder geoperationaliseerd en periodiek geëvalueerd. Diverse verbetermaatregelen en veranderprogramma’s leggen een stevig fundament onder het bereiken van een aantoonbaar hoger volwassenheidsniveau van beheerste bedrijfsvoering.

Beheersing financiële verslaggeving

De beheersing- en controlesystemen rondom financiële verslaggeving maken integraal onderdeel uit van het geheel van risicobeheersing- en controlesystemen van SNS Bank N.V. De belangrijkste onderdelen voor de beheersing van de financiële verslaggeving zijn:

  • Het Managementteam Finance, dat kaderstellend is voor het beleid en de inrichting van de financiële administraties en processen;

  • De bedrijfsonderdelen en de staven, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en daarmee voor het op een accurate en getrouwe wijze vastleggen van de transacties en de rapportage daarover;

  • Een systeem van financial key controls binnen de administratieve en rapportageafdelingen, om de goede werking van het beheersing- en controlesysteem voor financiële verslaggeving te bewaken;

  • De beoordeling van de financiële verantwoording, mede op basis van de uitkomsten uit de key controls, door het Managementteam Finance. Vervolgens vindt goedkeuring plaats door de Directie van SNS Bank N.V. en worden, samen met de financiële verantwoording zelf, de bevindingen over het verslaggevingsproces besproken in de Audit Commissie;

  • De interne audit afdeling onderzoekt de werking van dit systeem. Daarnaast rapporteert de externe accountant over het systeem van financial key controls voor zover dat voortvloeit uit zijn werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole. De bevindingen worden besproken met de financiële en risicocomités binnen de bank, de Directie en de Audit Commissie.

Wij zijn van oordeel dat de maatregelen leiden tot een voldoende beheersing van de financiële verslaggeving.

Getrouwbeeldverklaring

De leden van de Directie verklaren het volgende: "De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2015 van SNS Bank N.V. is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW, en geeft voor zover ons bekend een getrouw beeld van de activa, passiva, grootte en samenstelling van het vermogen, de financiële positie per 31 december 2015 en het resultaat en in de consolidatie opgenomen ondernemingen. Het jaarverslag geeft voor zover ons bekend een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar. De voornaamste risico’s waarmee SNS Bank N.V. wordt geconfronteerd, zijn in het jaarverslag opgenomen.”


Utrecht, 23 maart 2016
­
Maurice Oostendorp (voorzitter)
Alexander Baas
Rob Langezaal
Annemiek van Melick
Martijn Wissels1

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)