Corporate governance

7.4 Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) is een gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen. De Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen de Directie, de RvC en de (algemene vergadering van) aandeelhouders.

Op 11 februari  2016 is een voorstel tot herziening van de Code gepubliceerd. SNS Bank zal dit voorstel nauwlettend volgen en de herziene versie van de Code toepassen zodra deze is vastgesteld.

De in de Code opgenomen principes en best practice bepalingen zijn breed gedragen, algemene opvattingen over goede corporate governance. Deze principes worden nader uitgewerkt in concrete best practice bepalingen. Deze bepalingen creëren normen voor het gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders met als doel processen tussen bestuur, raad van commissarissen en (algemene vergadering van) aandeelhouders zorgvuldig te laten verlopen en een juiste belangenafweging mogelijk te maken.

Hoewel haar aandelen niet beursgenoteerd zijn, past SNS Bank de Code per datum verplaatsing naar SNS Holding (30 september 2015) vrijwillig toe. Daarbij richt SNS Bank zich met name op de naleving van de principes en best practice bepalingen uit de Code die zien op haar Directie, RvC en op de interne en externe audit.

Gezien haar vennootschapsrechtelijke structuur, met als (uiteindelijk) enig aandeelhouder NLFI, en omdat SNS Bank niet-beursgenoteerd is, is een aantal onderdelen van de Code niet of niet volledig op SNS Bank van toepassing. De best practice bepalingen IV.1.3, IV.1.7, IV.2.1 tot en met 2.8, IV.3.1, IV.3.8, IV.3.11 en IV.3.13 zien toe op beursgenoteerde ondernemingen met meerdere aandeelhouders of certificaathouders. Doordat NLFI uiteindelijk de enige aandeelhouder is, zijn deze bepalingen niet van toepassing op de situatie van SNS Bank. Principe III.8 en best practice bepalingen III.8.1 tot en met III.8.4 richten zich op een one-tier board. Dit is een bestuur waarin zowel de uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders zitten. SNS Bank heeft een two-tier board, bestaande uit de Directie en de RvC. Daarom past SNS Bank dit principe en deze bepalingen niet toe.

Rapportage over de naleving van de Code in een jaarverslag is een momentopname en naar haar aard beperkt. Een actuele en meer uitgebreide beschrijving van de manier waarop de Code bij SNS Bank wordt toegepast en welke uitzonderingen er zijn, is te lezen op de website van SNS Bank N.V.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)