Corporate governance

Corporate governance

Dit hoofdstuk bevat diverse onderwerpen op het gebied van Corporate Governance. Allereerst worden de samenstellingen van de statutaire directie van SNS Bank (de Directie) en de Raad van Commissarissen van SNS Bank (de RvC) beschreven. Vervolgens wordt de toepassing door SNS Bank van de Code Banken en de Corporate Governance Code behandeld. Tot slot zijn de bestuursverklaringen opgenomen.

7.1 Samenstelling, benoeming en functioneren Directie

De Directie bestond per 31 december 2015 uit de volgende personen:

  • Maurice Oostendorp, Chief Executive Officer

  • Alexander Baas, Chief Operations Officer

  • Rob Langezaal, Chief Commercial Officer

  • Annemiek van Melick, Chief Financial Officer

  • Martijn Wissels, Chief Risk Officer

Alle leden van de Directie hebben de Nederlandse nationaliteit.

De leden van de Directie zijn ook leden van de Directie van SNS Holding B.V. (SNS Holding). De Directies vormen dus een personele unie. Vergaderingen van de Directie van SNS Holding vinden gecombineerd met vergaderingen van de Directie van SNS Bank N.V. (SNS Bank) plaats.

De samenstelling van de Directie is zodanig, dat zij door de gecombineerde kennis van haar leden en de ervaring van elk van de leden haar taak naar behoren kan uitvoeren. De afzonderlijke leden beschikken over ruime deskundigheid en kennis van de financiële respectievelijk bancaire sector. Gezamenlijk beschikken de directieleden over ervaring met en kennis van de producten en diensten van SNS Bank, goed ondernemingsbestuur, organisatie-inrichting en (risico)beheersing, informatietechnologie, communicatie, commercie en operationele processen.

De Directie bestond per 31 december 2015 voor 20 procent uit vrouwen. Hiermee werd niet voldaan aan het streefcijfer uit de wet bestuur en toezicht. De doelstelling voorgesteld door de Commissie Monitoring Talent naar de Top, dat op 31 december 2019 een aandeel van 20 procent vrouwen in de Directie dient te zijn, werd wel in 2015 behaald. In 2015 zijn bij SNS Bank interne diversiteitsrichtlijnen opgesteld, inclusief afspraken over implementatie en borging.

Voor meer informatie over de directieleden zie Aanvullende informatie Samenstelling Directie.

In verband met ziekte van Martijn Wissels is per 1 september 2015 de functie van CRO a.i. waargenomen door Jeroen Dijst.

Benoeming, ontslag of schorsing van de leden van de Directie geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SNS Bank. Deze besluiten vereisen de voorafgaande goedkeuring van de RvC en NLFI. Van de leden van de Directie benoemt de RvC op voordracht van de Algemene Vergadering één lid tot voorzitter.

Benoemingen zijn conform de Corporate Governance Code voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal 4 jaar plaatsvinden. 

Naam

Benoeming tot

Maurice Oostendorp

17 augustus 2019

Alexander Baas

1 oktober 2019

Rob Langezaal

1 oktober 2019

Annemiek van Melick

1 oktober 2019

Martijn Wissels

1 november 2016

Vanwege de personele unie gelden de hiervoor vermelde benoemingstermijnen ook voor de bestuurders van SNS Holding.

De Directie vergadert in beginsel wekelijks en besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Formele regels voor het functioneren van de Directie zijn vastgelegd in de statuten van SNS Bank en een reglement voor de Directie, dat ook de verdeling van werkzaamheden onder de directieleden beschrijft. De statuten van SNS Bank en het reglement voor de Directie bevatten een opsomming van de besluiten die aan de goedkeuring van de RvC en/of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onderworpen.

De Directie is verantwoordelijk voor adequate besturing van SNS Bank en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de in- en externe toezichthouders. De Directie is daarmee verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de organisatiebrede doelstellingen en het daaruit voortvloeiende personeelsbeleid, IT&C-beleid, risicomanagementbeleid, compliancebeleid, communicatiebeleid en de resultatenontwikkeling van SNS Bank.

De Directie draagt bij haar handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij SNS Bank betrokken partijen zoals haar klanten, aandeelhouder en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van SNS Bank, de maatschappelijke omgeving waarin SNS Bank functioneert en wet- en regelgeving en codes die op SNS Bank van toepassing zijn. De Directie heeft bij haar denken en handelen het Manifest als anker.

In verband met de verplaatsing van SNS Bank naar de Nederlandse Staat per 30 september 2015 hebben NLFI, SNS Holding en SNS Bank een Memorandum van Overeenstemming (MvO) ondertekend. Hierin staan afspraken over de wijze waarop taken en bevoegdheden van de Directie, RvC en aandeelhouder, zoals neergelegd in de statuten van SNS Holding en SNS Bank, in praktijk worden uitgeoefend.

Het belang van de Staat/NLFI in SNS Bank wordt op termijn afgebouwd. SNS Bank stelt een toekomstvast strategisch plan op, mede ten behoeve van deze privatisering. NLFI zal dit plan vervolgens meenemen in de overwegingen die leiden tot haar advies aan de minister van Financiën over het eigendom van SNS Bank.

De verplaatsing van SNS Bank per 30 september 2015 heeft geleid tot belangrijke wijzigingen in de governance- en organisatiestructuur van SNS Bank. SNS Holding vervult geen andere rol dan het houden van de aandelen van SNS Bank. Alle relevante afwegingen met betrekking tot het beleid van SNS Bank vinden plaats op het niveau van SNS Bank. Ook toepassing van de Code Banken en de Corporate Governance Code vindt plaats op het niveau van SNS Bank. Het reglement van de Directie is aangepast naar de nieuwe situatie en formeel gewijzigd per 30 september 2015.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)