Corporate governance

7.2 Samenstelling, benoeming en functioneren Raad van Commissarissen (de RvC)

De RvC bestond per 31 december 2015 uit de volgende personen:

 • Jan van Rutte, voorzitter

 • Charlotte Insinger

 • Monika Milz

 • Jos Nijhuis

 • Ludo Wijngaarden

Vier commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. Eén commissaris heeft de Duitse nationaliteit.

De leden van de RvC vormen ook de RvC van SNS Holding. De Raden vormen dus een personele unie. Vergaderingen van de RvC van SNS Holding vinden gecombineerd met vergaderingen van de RvC van SNS Bank plaats.

De RvC heeft uit zijn midden drie commissies ingesteld die per 31 december 2015 bestonden uit de volgende leden:

 • Audit Commissie: Jos Nijhuis (voorzitter), Charlotte Insinger, Ludo Wijngaarden en Jan van Rutte.

 • Remuneratie en Nominatie Commissie: Ludo Wijngaarden (voorzitter), Monika Milz en Jan van Rutte.

 • Risico Commissie: Charlotte Insinger (voorzitter), Monika Milz, Jos Nijhuis en Jan van Rutte.

De samenstelling van de RvC is zodanig, dat zij door haar gecombineerde kennis en ervaring haar taak naar behoren kan uitvoeren. De afzonderlijke leden beschikken over ruime deskundigheid en kennis van de financiële respectievelijk bancaire sector. Gezamenlijk beschikken de leden van de RvC over ervaring met en kennis van: de producten en diensten van SNS Bank, goed ondernemingsbestuur, organisatie-inrichting en (risico)beheersing, informatietechnologie, communicatie, commercie en operationele processen.

De RvC bestond per 31 december 2015 voor 40% uit vrouwen. Hiermee is in 2015 voldaan aan het streefcijfer uit de wet bestuur en toezicht. De door de Commissie Monitoring Talent naar de Top voorgestelde doelstelling, dat op 31 december 2019 een aandeel van 20% vrouwen in de RvC is in 2015 eveneens behaald.

Voor meer informatie over de leden van de RvC zie: Aanvullende informatie Samenstelling Raad van Commissarissen.

Benoeming, ontslag of schorsing van de leden van de RvC geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SNS Bank. NLFI benoemt de voorzitter van de RvC en kan deze ontslaan of schorsen. De RvC kan daartoe aan NLFI een voorstel doen. NLFI wijkt alleen op gemotiveerde gronden af van een voorstel van de RvC.

Benoemingen zijn conform de Corporate Governance Code voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming gebeurt alleen na zorgvuldige overweging en niet vaker dan twee keer, telkens voor een periode van vier jaar. Bij herbenoemingen wordt rekening gehouden met de profielschets van de RvC, het functioneren van de betrokkene, de zittingstermijn en overige van tijd tot tijd nader te bepalen criteria.

Naam

Benoeming tot

Jan van Rutte

1 november 2017

Charlotte Insinger

6 juni 2017

Monika Milz

1 november 2017

Jos Nijhuis

6 juni 2017

Ludo Wijngaarden

6 juni 2017

Vanwege de personele unie geldt dit ook voor de leden van de RvC van SNS Holding.

De RvC besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Formele regels voor het functioneren van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van SNS Bank en een reglement voor de RvC, dat ook zijn belangrijkste taken en omgang met de Directie beschrijft. De belangrijkste taken van de RvC zijn de werkgeversrol ten opzichte van de Directie en zijn toezicht op:

 • De realisatie van de doelstellingen van SNS Bank;

 • De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;

 • Het door de Directie gevoerde risicobeleid;

 • De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

 • Het financiële verslaggevingsproces;

 • Naleving van wet- en regelgeving;

 • Integriteit van de bedrijfsvoering;

 • Verhouding met de aandeelhouder;

 • De relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De RvC draagt bij haar handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij SNS Bank betrokken partijen zoals haar klanten, aandeelhouder en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van SNS Bank, de maatschappelijke omgeving waarin SNS Bank functioneert en wet- en regelgeving en codes die op SNS Bank van toepassing zijn. De RvC heeft bij haar denken en handelen het Manifest als anker.

De RvC vergadert in beginsel zes keer per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema. De RvC besluit bij meerderheid van stemmen.

In verband met de verplaatsing van SNS Bank is ook het reglement van de RvC aangepast naar de nieuwe situatie en formeel gewijzigd per 30 september 2015.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)