Bericht van de Raad van Commissarissen

Commissies

De commissies van de RvC zijn uit het midden van de RvC samengesteld, rapporteren aan de voltallige RvC en bereiden de besluitvorming van de RvC voor over de taken die, conform reglementen, aan hen zijn toegewezen. In de vergaderingen van de commissies vindt een verdieping van onderwerpen plaats. De inhoud van de vergaderingen van de commissies wordt daarna teruggekoppeld in de vergadering van de RvC, zodat alle commissarissen volledig op de hoogte zijn en zorgvuldige besluitvorming mogelijk is. Besluitvorming vindt plaats in de voltallige RvC vergadering. In 2015 was de samenwerking tussen de RvC en zijn commissies intensief en constructief.

Audit commissie

De samenstelling van de Audit Commissie (AC) is op 31 december 2015: Jos Nijhuis (voorzitter), Charlotte Insinger, Jan van Rutte en Ludo Wijngaarden.
Naast de leden van de AC woonden de voorzitter van de Directie, de CFO, de CRO, de secretaris, de directeur Audit en de externe accountant alle vergaderingen bij. In 2015 vergaderde de AC twaalf keer. De nieuwe externe accountant, EY, heeft de vergadering van december bijgewoond. De voorzitter en leden van de AC hebben daarnaast periodiek contact met de in- en externe accountants.

De AC besprak en beoordeelde in 2015 in het bijzonder de volgende onderwerpen:

 • Jaarafsluiting 2014, Jaarverslag 2014 en persbericht;

 • Accountantsverslag inzake de jaarrekeningcontrole;

 • Management letter;

 • Halfjaarresultaten 2015;

 • Realisatie van latente belastingvordering uit hoofde van verliescompensatie;

 • Verbetering van datamanagement voor meer en sneller inzicht in risico’s;

 • Financiële en auditrapportages;

 • Kredietrisico mkb-portefeuille;

 • De aanstelling van een nieuwe externe accountant per 2016;

 • Verbeteringen kredietvoorzieningenproces;

 • Follow up ICAAP en internal view SREP

 • Rapportages ter zake datakwaliteit, modelvalidatie, toepassing Code Banken en de Nederlandse corporate governance code, ICF/’In Control Verklaring’ en resultaten in relatie tot het Operationeel Plan;

 • Rapportages van de externe accountant;

 • Verkoop van SNS Securities ;

 • Operationeel Plan 2016-2018;

 • Voorstel Dividendbeleid SNS Bank.

Risico commissie

De samenstelling van de Risico Commissie (RC) is op 31 december 2015: Charlotte Insinger (voorzitter), Monika Milz, Jos Nijhuis en Jan van Rutte.

Naast de RC leden wonen de voorzitter van de Directie, de CFO, de CRO, de secretaris, de directeur Audit, en de directeur Compliance de RC vergaderingen bij. De commissie vergaderde in 2015 zes keer.

De RC richt zich op het beoordelen van het financiële en niet-financiële risicobeleid en de werking van de risicobeheersing. De RC besprak en beoordeelde in 2015 in het bijzonder de volgende onderwerpen:

 • Modelvalidatie rapportage;

 • Financiële en niet-financiële risicorapportages;

 • ICAAP 2014;

 • SREP;

 • Overdracht van aandelen SNS Bank aan de Staat en relatie met SNS REAAL;

 • Ontwikkeling hypotheekportefeuille;

 • AFM beoordeling ‘Toezicht op Maat’ ;

 • ECB onderzoek verdienmodel hypotheken;

 • ICF en ‘In Control Verklaring’;

 • Litigation risks;

 • PARC-proces;

 • Recovery plan;

 • Risk Appetite Statement;

 • Thematische review van de Risk Governance en Risk Appetite (RIGA);

 • Naleving van de toepasselijke codes en de risicoaspecten van het beloningsbeleid.

Remuneratie en nominatie commissie

De samenstelling van de Remuneratie en Nominatie Commissie (ReNomCo) is op 31 december 2015: Ludo Wijngaarden (voorzitter), Monika Milz en Jan van Rutte. De voorzitter van de Directie, de directeur P&O en de secretaris wonen de vergaderingen bij. In 2015 vergaderde de commissie negen keer.

De ReNomCo richt zich op de selectie en het doen van voorstellen voor benoeming van de leden van de RvC en van de Directie. De commissie heeft ook aandacht voor opvolgingsvraagstukken (vlootschouw van het senior management). De ReNomCo bereidt daarnaast de besluitvorming voor over het beloningsbeleid van de leden van de Directie en het Senior Management, en over de beginselen van het beloningsbeleid voor de overige medewerkers van SNS Bank. Dit voor zover deze verantwoordelijkheid uit de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 (of de daarvoor in de plaats getreden regeling) voortvloeit. Meer details over de hoofdlijnen van het beloningsbeleid, inclusief de verantwoording daarvan staan beschreven in 5.4 arbeidsvoorwaarden, alsmede in het in dit jaarverslag in 7.7 opgenomen remuneratierapport.

De ReNomCo besprak en beoordeelde in 2015 in het bijzonder de volgende onderwerpen:

 • Key Performance Indicators 2016 (KPI’s) voor senior management (inclusief ex anterisico-analyse);

 • Aanpassing van de topstructuur van SNS Bank in verband met de afsplitsing van SNS REAAL;

 • Ex post risicoanalyse van (de uitvoering van) het beloningsbeleid van SNS Bank;

 • Auditrapport Beloningsbeleid SNS Bank;

 • Remuneratierappport in relatie tot het Jaarverslag 2014;

 • Totale omvang en uitkering van de variabele beloningen voor het senior management, inclusief bonusplafond van 20%. Zie voor meer details 7.7 remuneratierapport;

 • Monitoring en borging continuïteit in management, selectie management en talent management;

 • Beloningsbeleid van de Directie en het Senior Management SNS Bank ;

 • Beoordelingssystematiek en beoordeling Senior Management 2016;

 • Resultaten medewerkersonderzoek 2015 SNS Bank.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)