Bericht van de Raad van Commissarissen

Kwaliteitsborging van het toezicht

De RvC vormde tot de overdracht van de aandelen in SNS Bank aan de Nederlandse Staat een personele unie met de RvC van SNS REAAL. Als gevolg van de verkoop van VIVAT Verzekeringen aan Anbang Group Holdings Co., Ltd. is de samenstelling van de RvC gewijzigd. Per 26 juli 2015 is Jan Nooitgedagt teruggetreden als lid en voorzitter van de RvC. Jan van Rutte is per 26 juli 2015 benoemd tot waarnemend voorzitter van de RvC en per 1 oktober 2015 als voorzitter van de RvC. Tegelijk met de verplaatsing van SNS Bank naar de Nederlandse Staat (per 1 oktober 2015) is Jan Nijssen teruggetreden als lid van de RvC.

Meer informatie over de samenstelling van de RvC en zijn leden in 2015 staat in de sectie aanvullende informatie.

In 2015 heeft de RvC, samen met de Directie, vier Permanente Educatie-sessies gevolgd. Indachtig de Code Banken waren de onderwerpen van deze sessies in 2015:

  • Corporate Governance en update wet- en regelgeving;

  • Update regelgeving met betrekking tot kapitalisatie en funding;

  • Interpretatie en implementatie van CRD IV regelgeving;

  • IT bij SNS Bank: governance, architectuur, systeembeheer en datamanagement.

Jaarlijks evalueert de RvC zijn eigen functioneren. De evaluatie omvat het functioneren van de RvC zelf, het functioneren van de afzonderlijke commissies, dat
van de individuele commissarissen, de relatie tot de Directie en de effectiviteit van de Permanente Educatie. Conform het reglement van de RvC wordt het functioneren van de RvC iedere drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. Over het jaar 2014 heeft deze evaluatie onder onafhankelijke begeleiding plaatsgevonden en de RvC heeft deze evaluatie in januari 2015 gezamenlijk besproken in zijn vergadering. Over 2015 heeft de RvC de evaluatie zelf verzorgd. Monika Milz heeft in december 2015 en januari 2016 interviews gehouden met alle leden van de RvC, de Voorzitter van de Directie en de Secretaris van de Directie. De uitkomsten van deze interviews zijn gebundeld, geanalyseerd (SWOT-analyse) en de RvC heeft deze besproken in zijn
informele vergadering in januari 2016. Uit de bespreking van de evaluatie komt naar voren dat de RvC een geroutineerde raad vormt met deskundige en gecommitteerde leden. De leden zijn complementair aan elkaar. Verbeterpunten ten aanzien van het functioneren van de raad zelf zijn (i) het bereiken van meer consistentie in het toezicht richting de Directie en (ii) het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de vergaderingen. Op basis van de evaluatie heeft de RvC een aantal specifieke onderwerpen vastgesteld waarop het toezicht van de RvC zich gedurende 2016 zal richten. Deze punten betreffen het actualiseren van de strategie van SNS Bank, de consistente implementatie van strategische en continuïteitsprogramma’s binnen SNS Bank, het verstevigen van het integrated control framework van SNS Bank, het monitoren van de kostenontwikkeling alsmede het versterken van de werkgeversrol van de RvC.

Naar het oordeel van de RvC zijn alle commissarissen onafhankelijk en wordt voldaan aan de best practice bepaling III.2.1. van de Nederlandse corporate governance code.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)