Bericht van de Raad van Commissarissen

Toezicht in 2015

Bankierseed

In januari 2015 hebben alle leden van de RvC in een bijeenkomst gezamenlijk de Bankierseed afgelegd. Hieraan voorafgaand besprak de RvC het pakket van de Nederlandse Vereniging van Banken "Toekomstgericht Bankieren", per 1 januari 2015 bestaande uit de vernieuwde Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de aan de Bankierseed verbonden Gedragsregels. Deze Gedragsregels maken de verantwoordelijkheid van ieder lid van de RvC, naast de Directie en iedere individuele medewerker binnen SNS Bank meer expliciet. De strategie van SNS Bank heeft het Manifest als leidraad voor het handelen (houding en gedrag) van iedere medewerker. Vanuit deze visie wordt concreet gestalte gegeven aan de mensgerichte, maatschappelijke en duurzame bank die SNS Bank wil zijn. Met het afleggen van de Bankierseed onderstrepen niet alleen de medewerkers maar onderstreept ook de RvC het belang van het Manifest en van Toekomstgericht Bankieren.

Inhoud vergaderingen 2015

De RvC heeft gedurende het hele jaar intensieve aandacht gehad voor de impact, voortgang en borging van de strategische en continuïteitsprogramma’s van SNS Bank. Deze programma’s vloeien voort uit de strategische prioriteiten: Excellente Klantbeleving, Excellente Bedrijfsvoering, Gematigd Risicoprofiel en Duurzame Balans. Een aantal voorbeelden van deze programma’s zijn Bankieren met de menselijke maat, Integrated Control Framework (ICF), Datamanagement, Waardestroommanagement en Privacy.

Hoge prioriteit is gegeven aan het in 2014 gestarte ICF-programma. ICF biedt een essentieel stuurinstrumentarium om een meer excellente en beheerste bedrijfsvoering te realiseren. De projecten Waardestroommanagement en Datamanagement zijn randvoorwaardelijk voor ICF. Door de structurele bespreking van het ICF-programma krijgt de RvC een geïntegreerd beeld van de key risico’s en de noodzakelijke key controls; dit omvat zowel de operationele gang van zaken, de verandercapaciteit vanwege wet- en regelgeving als het risicoprofiel. De RvC hecht veel waarde aan de ontwikkeling en implementatie van het ICF-programma. Het is essentieel om de toezichtfunctie te kunnen uitoefenen en is bovenal van belang voor een betere besturing.

Naast zijn rol als toezichthouder trad de RvC in 2015 ook veelvuldig op als sparring partner en adviseur voor de Directie. De verplaatsing van SNS Bank heeft ertoe geleid dat de Directie per 1 oktober 2015 eindverantwoordelijk is voor het te voeren beleid. In de portefeuilles van alle statutaire directieleden zijn hiermee samenhangende organisatorische en personele wijzigingen voorgesteld. Deze leiden tot verbetering van de effectiviteit en efficiency in de managementlaag onder de Directie (direct reports). Deze voorstellen worden, mede afhankelijk van de advisering van de medezeggenschap, doorgevoerd in het eerste kwartaal 2016. Dit proces heeft zich in goede dialoog met de RvC voltrokken.

Eind december 2015 is met NIBC Bank N.V. overeenstemming bereikt over de verkoop van SNS Securities N.V. (SNS Securities) per tweede kwartaal 2016 onder voorwaarde van goedkeuring van De Nederlandsche Bank. SNS Securities is een relatief klein bedrijfsonderdeel dat zich o.a. richt op obligatie- en aandelenbemiddeling, research en execution services voor zelfstandige vermogensbeheerders. Deze overdracht past goed bij de visie van SNS Bank om zich uitsluitend te richten op het aanbieden van hypotheek-, betaal- en spaarproducten voor particulieren in Nederland. De RvC heeft in 2015 zorgvuldig toegezien op het verloop van dit verkoopproces.

De Directie heeft de RvC nauw betrokken bij de constructieve dialoog met NLFI en de Minister van Financiën over het business model en de SWOT analyse van SNS Bank. De accenten lagen hierbij op de maatschappelijk dienende functie van SNS Bank en haar rol als ‘challenger’ binnen het bankenlandschap. Ook innovatie was hierbij een belangrijk gespreksonderwerp.

SNS Bank verricht jaarlijks een intern medewerkersonderzoek. In april 2015 heeft de RvC de uitkomsten van 2014 besproken. De overall score in 2014 was in lijn met de benchmark. Het Manifest bleek in 2014 al een goede drijfveer voor alle medewerkers te zijn. De scores over 2015 zijn eind oktober beschikbaar gekomen en besproken in de vergadering van de ReNomCo in november 2015. Vastgesteld is dat er sprake is van een overall toename van de betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van de medewerkers binnen geheel SNS Bank en daarbij bestaat een groot draagvlak bij de medewerkers voor het manifest. Efficiency en samenwerking tussen afdelingen blijven aandachtspunten. Het eerder genoemde ICF- programma en de projecten Waardestroommanagement en Datamanagement zullen hieraan een positieve bijdrage leveren.

Naast de hiervoor beschreven onderwerpen, waren in 2015 de belangrijkste door de RvC in haar vergadering behandelde onderwerpen (in chronologische volgorde):

 • De jaarresultaten 2014, het jaarverslag en de jaarrekening van SNS Bank over 2014 (februari en april).

 • Litigation statement (maart).

 • Beloningsbeleid inclusief remuneratierapport (februari, maart, mei en juni).

 • Kwartaalrapportages (financiële rapportages en business updates) en audit rapportages (gedurende het gehele jaar).

 • Wijzigingen governance in verband met verplaatsing (waaronder statutenwijzigingen, wijzigingen van de reglementen van de statutaire directie en Raad van Commissarissen van SNS Holding B.V. en SNS Bank N.V) (februari, juni, september en december).

 • Bespreking visie, strategie, ambities en uitdagingen van ASN Bank (augustus).

 • Herstructureringsplan EC (augustus).

 • Onderzoeken DNB/ECB, waaronder IT Risk, verdienmodel hypotheken en datamanagement (augustus).

 • Visie, strategie, ambities en uitdagingen van RegioBank (november).

 • Toekomstige ontwikkelingen betalingsverkeer in relatie tot toekomstige strategische keuzes (november).

 • Gezamenlijke Management Letter KPMG/Audit, met als hoofdonderwerpen absorptiecapaciteit van de bank, ICF en waardestroommanagement, hypotheken, EC-commitments, datamanagement, modelling, external en regulatory reporting, compliance, cybercrime en autorisatiemanagement (december).

 • Risicoanalyse en Audit Plan 2016. De Risicoanalyse heeft als basis gediend voor het Audit Plan 2016 (december).

 • Operationeel Plan 2016-2018 (december).

 • Voorstel dividendbeleid SNS Bank (december).

Frequentie vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De RvC vergaderde in 2015 vaker dan de vooraf vastgelegde tien vergaderingen in de jaarplanning, namelijk twaalfmaal. De reden hiervoor was de verplaatsing van SNS Bank naar de Staat, de concrete organisatorische en financiële afsplitsing van SNS Bank van SNS REAAL en de toekomstbepaling van SNS Bank.

Bij vrijwel alle vergaderingen was de voltallige RvC aanwezig. Bij afwezigheid (van een deel van de vergadering) heeft de betreffende commissaris in de regel aan de voorzitter, dan wel aan de voltallige RvC, zijn of haar input gegeven op de te bespreken onderwerpen.

Aanwezigheid Directie en externe accountant

Het eerste deel van alle vergaderingen van de RvC vindt plaats zonder aanwezigheid van de leden van de Directie en andere gasten. De RvC vergadert vervolgens in aanwezigheid van de Directie. Begin 2015 hebben twee vergaderingen plaatsgevonden buiten aanwezigheid van de Directie. Tijdens deze vergaderingen is onder meer de evaluatie van de RvC besproken.

De externe accountant is aanwezig bij alle vergaderingen van de Audit Commissie en ten minste eenmaal per jaar bij een vergadering van de Risico Commissie. In 2015 heeft de externe accountant de vergadering van de Risico Commissie in november bijgewoond.
In overeenstemming met de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) moest SNS Bank iedere acht jaar van accountantskantoor wisselen. Op 22 september 2015 is bekend geworden dat voor wat betreft de verplichte roulatie van accountantskantoren, de bepalingen uit de EU-verordening boven de bepalingen in de Wta gaan. Hierdoor kan inmiddels per 1 januari 2016 deze roulatietermijn worden verruimd tot tien jaar. Met het oog op de wetswijziging beëindigt SNS Bank de samenwerking met haar huidige externe accountant KPMG Accountants N.V. na het volledig afronden van de accountantscontrole over 2015. Na een zorgvuldige selectieprocedure, waarin de RvC een nadrukkelijke rol heeft gespeeld, is Ernst & Young Accountants LLP (EY) uitgenodigd de accountantscontrole voor SNS Bank te verzorgen met ingang van 2016. De wisseling van accountant is zowel voor een onderneming als voor de betreffende kantoren ingrijpend en kost veel aandacht. Dit geldt in het bijzonder voor SNS Bank in de fase van transitie naar verzelfstandiging. De RvC heeft zorgvuldig toegezien op het proces om tot een keuze te komen en de wijze waarop de overdracht kon plaatsvinden.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)