Bericht van de Raad van Commissarissen

Verhouding en overleg met de aandeelhouder

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) bezit sinds 30 september 2015 indirect alle aandelen in SNS Bank. NLFI is verantwoordelijk voor het beheer van de aandelen en het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de aandelen, waaronder begrepen het stemrecht, conform het bepaalde in de wet en de statuten van NLFI.
Naast de aandeelhoudersvergaderingen waarin zowel NLFI als alle leden van de RvC en Directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, vinden ingevolge het Memorandum van Overeenstemming (MvO) tussen NLFI en SNS Holding/SNS Bank periodieke overleggen plaats.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)