Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Bankieren met de menselijke maat

In 2015 hebben we bij SNS Bank hard gewerkt om verder invulling te geven aan ons streven om een mensgerichte, maatschappelijke en duurzame bank te zijn, zoals in ons Manifest is vastgelegd. Een van de in 2015 ontplooide initiatieven was het verbeteren van de communicatie met klanten via callcenters: klanten worden altijd direct door een van onze medewerkers bediend. Daarnaast bieden we nu de mogelijkheid om tijdelijk rood te staan zonder dat rente in rekening wordt gebracht. Klanten kunnen bovendien kiezen voor automatische overboeking van en naar hun spaarrekening wanneer sprake is van een tekort of overschot op hun betaalrekening.

In 2015 hebben we extra aandacht besteed aan achterstandenbeheer in ons hypotheekbedrijf. We hebben proactief financiële oplossingen geboden aan klanten die het risico liepen op een betalingsachterstand en klanten die al een betalingsachterstand hadden.
In het vierde kwartaal van 2015 introduceerde SNS voor haar klanten de Hypotheek Looptijdservice. Ten eerste stellen we klanten door middel van dit initiatief proactief op de hoogte van mogelijkheden om hun maandelijkse hypotheeklasten te verlagen, bijvoorbeeld door een vroegtijdige renteherziening van hun hypotheek. Ten tweede worden klanten om het jaar uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken of hun behoeften en persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op hun hypotheeklasten zijn veranderd. Ten slotte informeren we klanten actief over de mogelijkheid om korting op de hypotheekrente te krijgen als hun primaire betaalrekening bij SNS loopt. RegioBank breidde in 2015 de financiële dienstverlening in kleinere dorpen en gemeenschappen uit. BLG Wonen maakte het kopen van een eerste huis voor starters toegankelijker door scherpere tarieven en een concrete stappengids bij het hypotheekproces. De ASN Bank droeg haar filosofie van duurzaam en ethisch bankieren met succes verder uit.

Onze initiatieven in 2015 leidden tot een algehele verbetering van de klant- en medewerkerstevredenheid. RegioBank behaalde voor het eerst in haar geschiedenis een positieve Net Promoter Score (NPS) en is nu, samen met de ASN Bank, één van de weinige banken in Nederland met een positieve score. Ook bij de ASN Bank en SNS steeg de klanttevredenheid ten opzichte van ultimo 2014. Alleen bij BLG Wonen daalde de NPS, doordat klanten van REAAL Bancaire Diensten (RBD) voor het eerst in het onderzoek werden meegenomen sinds de overgang vanuit VIVAT Verzekeringen (VIVAT) per 1 januari 2015. SNS Bank blijft streven naar hogere klanttevredenheidsscores: ons ultieme doel is een positieve NPS voor elk merk. De medewerkerstevredenheid op basis van de eNPS1 liet een verdere verbetering zien van 18 procent ultimo 2014 tot 34 procent.

In het derde kwartaal van 2015 introduceerden en publiceerden we een klimaatneutrale winst- en verliesrekening methodiek waarmee de impact van onze
activiteiten op het klimaat gemeten kan worden. Een document waarin deze oorspronkelijk door ASN Bank ontwikkelde methodiek beschreven staat, is beschikbaar via de website van SNS Bank NV. Met behulp van een aantal veronderstellingen, wordt de CO2-uitstoot van onze kredietportefeuille gemeten, evenals hoeveel van deze uitstoot wordt gecompenseerd door investeringen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Volgens deze methodiek, die we van plan zijn verder te ontwikkelen, was onze balans eind 2015 voor 22 procent klimaatneutraal (ultimo 2014: 16%). We streven ernaar dat zowel onze kantoororganisatie als alle investeringen op de balans van de SNS Bank in 2030 geheel klimaatneutraal zijn.

Positieve commerciële ontwikkelingen

SNS Bank heeft gedurende het jaar positieve commerciële resultaten geboekt. Bij elkaar hebben de verschillende merken van SNS Bank 254.000 nieuwe klanten verwelkomd. Netto steeg het aantal klanten met 119.000. Tegen het einde van 2015 was het totale aantal klanten de mijlpaal van 3 miljoen gepasseerd.

Het marktaandeel van SNS Bank in nieuwe betaalrekeningen1 bedroeg 25procent, tegenover 21 procent in 2014. Op basis van de totale portefeuille bedroeg het marktaandeel van SNS Bank 6,9 procent, wat gelijkstaat aan 1,1 miljoen betaalrekeningen.

In 2015 resulteerde het aanhoudend lage renteklimaat in verdere wijzigingen in zowel klantgedrag als het concurrentielandschap. Op de Nederlandse hypotheekmarkt was sprake van een belangrijke stijging van het aantal (vroegtijdige) renteherzieningen. In een klimaat waarin de verzekerings- en pensioensector op zoek is naar rendement leidde dit tot een verschuiving in de vraag richting hypotheken met een langere rentevaste looptijd. In 2015 steeg het marktaandeel in nieuwe hypotheken met een looptijd langer dan 10 jaar tot ruim 50 procent. Dit vond plaats in combinatie met toenemende concurrentie van verzekeraars en pensioenfondsen die op zoek zijn naar beleggingen voor de lange termijn die passen bij hun langetermijnverplichtingen en toenemende druk op de hypotheekrente naarmate het jaar vorderde.

In lijn met de ambitie van SNS Bank om haar marktaandeel in de particuliere hypotheekproductie geleidelijk te vergroten, steeg de nieuwe productie tot € 2,1
miljard, van € 1,6 miljard in 2014 (+35%). SNS, BLG Wonen en RegioBank droegen alle bij aan deze stijging. In een groeiende markt voor nieuwe hypotheken steeg het totale marktaandeel slechts licht naar 4,1 procent (2014: 3,7%), nog altijd onder de beoogde bandbreedte van 5-8 procent. In het tweede halfjaar van 2015 versnelde de groei van ons marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie, daarbij geholpen door de hogere productie in hypotheken met een lange rentevaste looptijd als gevolg van een meer concurrerende prijsstelling.

Dat de totale particuliere hypotheekportefeuille met € 1,5 miljard daalde tot € 45,0 miljard (-3%) was te wijten aan het hoge aantal (vervroegde) aflossingen, dat steeg van € 2,9 miljard in 2014 tot € 3,5 miljard. In het huidige marktklimaat, met een naar verwachting aanhoudend hoog aflossingsniveau, zal het een uitdaging blijven om de particuliere hypotheekportefeuille te laten groeien. SNS Bank streeft ernaar de retentiegraad te verhogen door het contact met hypotheekklanten te intensiveren.

De particuliere spaartegoeden kwamen uit op € 36,9 miljard, een stijging van 3 procent ten opzichte van € 35,7 miljard ultimo 2014. In een groeiende markt steeg het marktaandeel sparen van SNS Bank licht tot 10,9 procent, waarmee het in lijn was met onze doelstelling van meer dan 10 procent.

Solide financieel resultaat

SNS Bank boekte in 2015 een fors hogere nettowinst van € 348 miljoen, een stijging van € 197 miljoen ten opzichte van de nettowinst van € 151 miljoen over 2014. Deze toename is voor € 156 miljoen toe te schrijven aan incidentele posten. De incidentele posten waren in 2015 € 13 miljoen positief, bestaande uit een ongerealiseerde bate van € 35 miljoen op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten en een boekverlies van € 22 miljoen op de verkoop van SNS Securities. De incidentele posten waren in 2014 € 143 miljoen negatief, bestaande uit een bijzondere waardevermindering van de goodwill met betrekking tot RegioBank en een last met betrekking tot de bijdrage van SNS Bank aan de resolutieheffing aan Nederlandse banken in verband met de nationalisatie van SNS REAAL.

Gecorrigeerd voor de incidentele posten steeg de nettowinst van SNS Bank van € 294 miljoen in 2014 tot € 335 miljoen (+14%). De belangrijkste factoren achter deze stijging waren de lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen en, in mindere mate, een hoger resultaat op financiële instrumenten. Deze positieve factoren werden voor een deel tenietgedaan door de hogere operationele lasten en de lagere rentemarge. Op basis van de nettowinst exclusief incidentele posten was het rendement op eigen vermogen 10,7 procent, in lijn met het niveau in 2014.

De rentemarge liet een geringe daling zien en was, gecorrigeerd voor een aanpassing in de effectieve renteberekening van voorziene leningen in 2014, relatief stabiel. De invloed van de dalende hypotheekrente en de lichte afname van de kredietportefeuille werd grotendeels gecompenseerd door de lagere rente op particuliere spaartegoeden en aflossingen op kapitaalmarktfinancieringen. In het tweede halfjaar van 2015 kwam er echter meer druk op de rentemarge te staan.

De bijzondere waardeverminderingen op vorderingen op klanten daalden fors tot 7 basispunten van de bruto uitstaande leningen, tegenover 38 basispunten in 2014. Deze daling was te danken aan een combinatie van de verbeterende economische omstandigheden, de oplevende huizenmarkt en verbeteringen in het
achterstandenbeheer. De kredietkwaliteit van zowel de particuliere hypotheekportefeuille als de mkb-kredietportefeuille verbeterde, wat zich uitte in een daling van het aantal defaultleningen, een lagere instroom van defaultleningen en een toename van het aantal hypotheken waarbij de achterstand door de klant is ingelopen.

De operationele lasten exclusief wettelijke heffingen stegen met € 84 miljoen (+17%). Ongeveer 40 procent van de stijging was te wijten aan de kosten om de verhoogde hypotheekactiviteiten op te vangen, voor verbeteringen van de operationele effectiviteit en het control framework en om te voldoen aan nieuwe regelgeving en het vernieuwde bankentoezicht. Extra kosten vanwege de ontvlechting uit SNS REAAL, inclusief de opname van REAAL Bancaire Diensten, verklaarden ongeveer 30 procent van de stijging. Het resterende deel van de stijging kwam hoofdzakelijk door hogere toevoegingen aan voorzieningen. Dit omvatte een geringe reorganisatievoorziening en een voorziening voor jubileumuitkeringen. De lasten in 2014 omvatten een vrijval van reorganisatievoorzieningen die in voorgaande jaren waren gevormd en een vrijval van € 9 miljoen in verband met een aanpassing van de bijdrage van SNS Bank aan het depositogarantiestelsel voor Icesave en DSB Bank. De stijging van de operationele lasten resulteerde in een efficiencyratio, gecorrigeerd voor incidentele posten en wettelijke heffingen, van 53,4 procent, een stijging ten opzichte van 2014 (44,7%).

Sterke kapitaalratio's

Als gevolg van winstinhouding en een daling van de risicogewogen activa steeg de Tier 1-kernkapitaalratio tot 25,3 procent, van 18,3 procent (op stand-alone basis) per ultimo 2014. Omdat SNS Bank geen aanvullend Tier 1-kapitaal heeft uitstaan, is de Tier 1-ratio gelijk aan de Tier 1-kernkapitaalratio.

SNS Bank plaatste in het vierde kwartaal van 2015 met succes voor € 500 miljoen aan achtergestelde Tier 2-obligaties bij een breed gamma aan institutionele beleggers. Deze uitgifte droeg bij aan de versterking en diversificatie van de kapitaalbasis van SNS Bank. Ultimo 2015 bedroeg de Totaal kapitaalratio 29,5 procent (ultimo 2014: 18,4%).

Gezien haar sterke risicogewogen kapitaalratio’s is SNS Bank goed gepositioneerd om een stijging in de risicoweging van haar hypothecaire leningen op te kunnen vangen. Deze stijging wordt verwacht naar aanleiding van voorgenomen regelgeving over een herziening van de standaardbenadering voor kredietrisico en kapitaalvloeren.

De leverageratio van SNS Bank steeg van 3,8 procent ultimo 2014 (op stand-alone basis) tot 4,7 procent. Vooruitlopend op ontwikkelingen in niet-risicogewogen kapitaaleisen is SNS Bank voornemens haar kapitaalbasis verder te versterken en te diversifiëren.

Na de ontvlechting van SNS REAAL en rekening houdend met haar gerapporteerde winst en solide kapitaalpositie stelt SNS Bank voor om over 2015 een slotdividend van € 100 miljoen aan NLFI uit te keren.

Ontvlechting SNS REAAL en overdracht SNS Bank aan Nederlandse Staat

In 2015 is de ontvlechting van SNS Bank, VIVAT en SNS REAAL afgerond. Op 30 september werd de overdracht van SNS Bank door SNS REAAL aan de Nederlandse Staat (NLFI) voltooid. Op 30 december werd een lening van € 250 miljoen van SNS Bank aan VIVAT afgelost. Aan deze lening was een risicoweging van 500 procent toegekend. In februari 2016 werd een kredietfaciliteit van € 100 miljoen tussen SNS Bank en SNS REAAL (thans SRH) beëindigd en terugbetaald.

Tijdelijke vervanging directielid SNS Bank

Wegens ziekte van Martijn Wissels werd de functie van Chief Risk Officer vanaf 1 september 2015 waargenomen door Jeroen Dijst.

Vooruitzichten

We verwachten dat de Nederlandse economie en de huizenmarkt in 2016 verder zullen groeien. Het lage renteklimaat zal echter gevolgen blijven hebben voor de hypotheekmarkt, wat zich vertaalt in toenemende concurrentie van pensioenfondsen en verzekeraars en een toenemende vraag van klanten naar hypotheken met een langere rentevaste looptijd en rentemiddeling. Dit zou zowel effect kunnen hebben op de prijsstelling als de omvang van de hypotheekportefeuille. Daardoor zal de druk op de rentemarge, die al in het tweede halfjaar van 2015 voelbaar was, naar verwachting aanhouden. Daarnaast zullen de rentebetalingen op de geplaatste achtergestelde Tier 2-obligaties voor een volledig jaar worden verantwoord, wat van invloed zal zijn op de financieringskosten.

Ons doel is de operationele lasten exclusief wettelijke heffingen te beperken tot een niveau dat vergelijkbaar is met, of lager ligt dan, het niveau van 2015. Vanwege de eerste bijdrage aan het ex ante depositogarantiestelsel zullen de wettelijke heffingen stijgen. De bijzondere waardeverminderingen op particuliere hypotheken blijven naar verwachting laag, op een vergelijkbaar niveau als in 2015. In totaal zal de nettowinst in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan het hoge niveau van 2015.

Voor 2016 zijn verdere initiatieven gepland om de CO2-uitstoot in onze portefeuille hypothecaire leningen te verminderen, bijvoorbeeld door onze klanten te helpen bij beslissingen over de isolatie van hun woning.

In 2016 zullen NLFI en SNS Bank mogelijke exit-scenario’s voor SNS Bank onderzoeken. De minister van Financiën heeft NLFI gevraagd op zijn vroegst medio
2016 advies uit te brengen over het afstoten van SNS Bank.

We blijven ons inzetten voor de vertaling van onze visie op mensgericht, maatschappelijk en duurzaam bankieren in nuttige producten en diensten die leiden
tot een verdere verbetering van de klantbeleving.

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik al onze belanghebbenden, en in het bijzonder onze klanten en medewerkers, te bedanken voor hun betrokkenheid bij onze bank.

Maurice Oostendorp
Directievoorzitter SNS Bank N.V.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)