Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans

Voor resultaatverdeling en in miljoenen euro's

Toelichting

31-12-2015

31-12-2014

Activa

Kas en kasequivalenten

1.930

1.106

Vorderingen op banken

1

2.081

2.605

Vorderingen op klanten

2

40.225

43.815

Derivaten

1.993

2.702

Beleggingen

3

1.755

2.546

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

4

1.046

863

Vorderingen op groepsmaatschappijen

5

3.053

3.010

Materiële vaste activa

6

66

71

Immateriële vaste activa

7

21

6

Uitgestelde belastingvorderingen

280

446

Vennootschapsbelasting

71

108

Overige activa

144

575

Totaal activa

52.665

57.853

Passiva

Spaargelden

8

18.229

15.421

Overige schulden aan klanten

8

7.722

7.297

Schulden aan klanten

25.951

22.718

Schulden aan banken

9

1.000

2.099

Schuldbewijzen

3.839

5.047

Derivaten

1.842

2.589

Uitgestelde belastingverplichtingen

172

220

Schulden aan groepsmaatschappijen

10

15.199

20.356

Overige verplichtingen

761

1.766

Overige voorzieningen

11

83

55

Voorziening voor personeelsverplichtingen

23

--

Achtergestelde schulden

493

40

Totaal schulden

49.363

54.890

Aandelenkapitaal

12

381

381

Agioreserve

12

3.787

3.787

Herwaarderingsreserve

12

1

--

Cashflow hedgereserve

12

57

79

Reële waardereserve

12

-64

-138

Wettelijke reserve deelnemingen

12

179

239

Overige reserves

12

-1.387

-1.536

Onverdeeld resultaat

12

348

151

Totaal eigen vermogen

3.302

2.963

Totaal passiva

52.665

57.853

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)