Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

in miljoenen euro's

2015

2014

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Resultaat voor belastingen

476

251

Aanpassingen voor

Afschrijving materiële en immateriële vaste activa

21

17

Mutaties in overige voorzieningen en belastinglatenties

146

159

Bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen

37

274

Ongerealiseerde resultaten beleggingen via winst- en verliesrekening

23

-54

Betaalde / ontvangen belastingen

--

--

Mutaties in operationele activa en passiva

Mutatie vorderingen op en schulden aan klanten

3.655

485

Mutatie vorderingen op en schulden aan banken

-482

-1.899

Mutatie spaargelden

1.194

2.390

Mutatie handelsportefeuille

209

-232

Mutatie overige operationele activiteiten

-1.572

1.684

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

3.707

3.075

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verkoop van materiële vaste activa

1

7

Verkoop en aflossingen van beleggingen en derivaten

3.505

2.501

Verwerving van immateriële vaste activa

-6

-1

Verwerving van materiële vaste activa

-14

-53

Verwerving van beleggingen en derivaten

-3.165

-3.199

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

321

-745

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgifte van achtergestelde leningen

493

--

Uitgifte/ontvangsten van schuldbewijzen

216

660

Aflossing van achtergestelde leningen

-40

--

Aflossing van schuldbewijzen

-4.406

-6.550

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-3.737

-5.890

Netto mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

291

-3.560

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari

1.968

5.528

Mutatie van geldmiddelen en kasequivalenten

291

-3.560

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

2.259

1.968

Bijkomende toelichting inzake kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Ontvangen rentebaten

2.239

2.528

Ontvangen dividenden

--

1

Betaalde rentelasten

1.190

1.490

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)