Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen 2015

in miljoenen euro's

Geplaatst
kapitaal1

Agio-
reserve

Herwaar-derings-reserve

Cashflow hedge reserve

Reële waarde reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal
eigen
vermogen

Stand per 1 januari 2015

381

3.787

--

79

97

-1.532

151

2.963

Overboeking nettoresultaat 2014

--

--

--

--

--

151

-151

--

Ongerealiseerde herwaarderingen

--

--

--

-22

48

--

--

26

Realisatie herwaarderingen via W&V

--

--

--

--

-34

--

--

-34

Realisatie van herwaarderingen via het eigen vermogen

--

--

1

--

--

-1

--

--

Overige mutaties

--

--

--

--

--

-1

--

-1

Bijzondere waardeverminderingen

--

--

--

--

--

--

--

--

Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

--

--

1

-22

14

-2

--

-9

Nettoresultaat 2015

--

--

--

--

--

348

348

Totaalresultaat 2015

--

--

1

-22

14

149

197

339

Transacties met aandeelhouder

--

--

--

--

--

--

--

--

Totaal mutaties eigen vermogen 2015

--

--

1

-22

14

149

197

339

Stand per 31 december 2015

381

3.787

1

57

111

-1.383

348

3.302

  1. Het geplaatst kapitaal is volgestort en bestaat uit 840.008 gewone aandelen met een nominale waarde van € 453,79 per aandeel.

Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen 2014

in miljoenen euro's

Geplaatst
kapitaal

Agio-
reserve

Herwaar-derings-reserve

Cashflow hedge reserve

Reële waarde reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal
eigen
vermogen

Stand per 1 januari 2014

381

3.787

--

48

-101

-181

-1.352

2.582

Overboeking nettoresultaat 2013

--

--

--

--

--

-1.352

1.352

--

Ongerealiseerde herwaarderingen

--

--

--

31

266

--

--

297

Realisatie herwaarderingen via W&V

--

--

--

--

-67

--

--

-67

Overige mutaties

--

--

--

--

--

1

--

1

Bijzondere waardeverminderingen

--

--

--

--

-1

--

--

-1

Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

--

--

--

31

198

1

--

230

Nettoresultaat 2014

--

--

--

--

--

--

151

151

Totaalresultaat 2014

--

--

--

31

198

-1.351

1.503

381

Transacties met aandeelhouder

--

--

--

--

--

--

--

--

Totaal mutaties eigen vermogen 2014

--

--

--

31

198

-1.351

1.503

381

Stand per 31 december 2014

381

3.787

--

79

97

-1.532

151

2.963

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)