Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans

Voor resultaatverdeling en in miljoenen euro's

Toelichting1

31-12-2015

31-12-2014

Activa

Kas en kasequivalenten

1

2.259

1.968

Vorderingen op banken

2

2.081

2.604

Vorderingen op klanten

3

49.217

52.834

Derivaten

4

1.993

2.702

Beleggingen

5

6.376

7.001

Materiële vaste activa

6

77

86

Immateriële vaste activa

7

15

15

Uitgestelde belastingvorderingen

8

284

450

Vennootschapsbelasting

9

--

66

Overige activa

10

278

284

Activa aangehouden voor verkoop

19

110

149

Totaal activa

62.690

68.159

Passiva

Spaargelden

11

36.860

35.666

Overige schulden aan klanten

12

10.580

10.542

Schulden aan klanten

47.440

46.208

Schulden aan banken

13

1.000

2.099

Schuldbewijzen

14

6.941

11.252

Derivaten

4

2.189

3.266

Uitgestelde belastingverplichtingen

8

216

287

Vennootschapsbelasting

9

11

--

Overige verplichtingen

15

955

1.971

Overige voorzieningen

16

83

55

Voorziening voor personeelsverplichtingen

17

23

--

Achtergestelde schulden

18

493

40

Passiva aangehouden voor verkoop

19

37

18

Totaal overige schulden

11.948

18.988

Aandelenkapitaal

381

381

Overige reserves

2.573

2.431

Onverdeeld resultaat

348

151

Eigen vermogen toe te schrijven aan aandeelhouder

3.302

2.963

Totaal passiva

62.690

68.159

  1. De bij de balansposten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)