Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

Toelichting1

2015

2014

Baten

Rentebaten

1.888

2.132

Rentelasten

894

1.108

Rentemarge

25

994

1.024

Provisie- en beheervergoedingen

103

95

Verschuldigde provisie en beheervergoedingen

55

51

Nettoprovisie en beheervergoedingen

26

48

44

Resultaat uit beleggingen

27

42

72

Resultaat financiële instrumenten

28

39

-46

Overige operationele opbrengsten

29

2

5

Totaal baten

1.125

1.099

Lasten

Personeelskosten

30

371

217

Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa

23

17

Overige operationele lasten

31

196

264

Bijzondere waardeverminderingen

32

37

274

Overige lasten

33

22

76

Totaal lasten

649

848

Resultaat voor belastingen

476

251

Belastingen

34

128

100

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten

348

151

Verdeling:

Nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouder

348

151

Nettoresultaat toewijsbaar aan belang derden

--

--

Nettoresultaat over de periode

348

151

  1. De bij de resultaatposten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening.
SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)