Toelichting enkelvoudige jaarrekening

3 Beleggingen

Specificatie beleggingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Reële waarde via winst- en verliesrekening

668

817

Beleggingen voor verkoop beschikbaar

1.087

1.729

Totaal

1.755

2.546

Verloop beleggingen

Reële waarde via W&V

Voor verkoop beschikbaar

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Balanswaarde begin van het jaar

817

540

1.729

1.238

2.546

1.778

Herclassificaties

-8

--

--

--

-8

--

Aankopen

--

--

1.776

1.281

1.776

1.281

Verkopen

--

--

-2.412

-968

-2.412

-968

Amortisatie/disagio

--

--

-10

-6

-10

-6

Herwaarderingen

--

-5

12

181

12

176

Mutatie handelsportefeuille1

-141

282

-8

3

-149

285

Balanswaarde eind van het jaar

668

817

1.087

1.729

1.755

2.546

  1. De aan- en verkopen binnen de handelsportefeuille worden gesaldeerd weergeven op de verloopregel "mutatie handelsportefeuille".
SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)