Toelichting enkelvoudige jaarrekening

4 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Verloop deelnemingen in groepsmaatschappijen

in miljoenen euro's

2015

2014

Balanswaarde begin van het jaar

863

580

Herwaarderingen

-60

214

Resultaat

624

465

Uitkeringen

-365

-399

Overige mutatie

-16

3

Balanswaarde eind van het jaar

1.046

863

Onder de regel uitkeringen zijn opgenomen de uitgekeerde voorschotten op de uitgestelde verkoopprijs van de hypothecaire vorderingen door de SPV’s. Voor zover het saldo van de ingehouden resultaten binnen deze SPV’s uitkomen boven de contractueel minimaal aan te houden buffer-vereisten worden deze, vooruitlopend op de eindafrekening, tussentijds uitgekeerd.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)