Toelichting enkelvoudige jaarrekening

12 Eigen vermogen

Overzicht mutaties eigen vermogen 2015

in miljoenen euro's

Geplaatst kapitaal

Agio-reserve

Herwaar-derings-reserve

Cashflow hedge-reserve

Reële- waarde reserve

Wettelijke reserve deel-nemingen

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2015

381

3.787

--

79

-138

239

-1.536

151

2.963

Overboeking nettoresultaat 2014

--

--

--

--

--

--

151

-151

--

Ongerealiseerde herwaarderingen

--

--

--

-22

65

-17

--

--

26

Realisatie van herwaarderingen via W&V

--

--

--

--

9

-43

--

--

-34

Realisatie van herwaarderingen via het eigen vermogen

--

--

1

--

--

--

-1

--

--

Overige mutaties

--

--

--

--

--

--

-1

--

-1

Bijzondere waardeverminderingen

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Transacties met aandeelhouder

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Rechtstreekse mutaties in eigen vermogen

--

--

1

-22

74

-60

-2

--

-9

Nettoresultaat 2015

--

--

--

--

--

--

--

348

348

Totaalresultaat 2015

--

--

1

-22

74

-60

-2

348

339

Totaal mutaties eigen vermogen 2015

--

--

1

-22

74

-60

149

197

339

Stand per 31 december 2015

381

3.787

1

57

-64

179

-1.387

348

3.302

Overzicht mutaties eigen vermogen 2014

in miljoenen euro's

Geplaatst kapitaal

Agio-reserve

Herwaar-derings-reserve

Cashflow hedge-reserve

Reële- waarde reserve

Wettelijke reserve deel-nemingen

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2014

381

3.787

--

48

-118

25

-189

-1.352

2.582

Overboeking nettoresultaat 2013

--

--

--

--

--

--

-1.352

1.352

--

Ongerealiseerde herwaarderingen

--

--

--

31

23

243

--

--

297

Realisatie van herwaarderingen via W&V

--

--

--

--

-42

-25

--

--

-67

Overige mutaties

--

--

--

--

--

-4

5

--

1

Bijzondere waardeverminderingen

--

--

--

--

-1

--

--

--

-1

Transacties met aandeelhouder

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Rechtstreekse mutaties in eigen vermogen

--

--

--

31

-20

214

5

--

230

Nettoresultaat 2014

--

--

--

--

--

--

--

151

151

Totaalresultaat 2014

--

--

--

31

-20

214

5

151

381

Totaal mutaties eigen vermogen 2014

--

--

--

31

-20

214

-1.347

1.503

381

Stand per 31 december 2014

381

3.787

--

79

-138

239

-1.536

151

2.963

Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal is volgestort en bestaat uit alleen gewone aandelen. De nominale waarde van de gewone aandelen is € 453,79.

Specificatie geplaatst kapitaal

Aantal aandelen

Bedrag aandelen in € miljoenen

2015

2014

2015

2014

Maatschappelijk aandelenkapitaal

4.200.040

4.200.040

1.906

1.906

Aandelenkapitaal in portefeuille

3.360.032

3.360.032

1.525

1.525

Geplaatst aandelen kapitaal

840.008

840.008

381

381

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)