Toelichting enkelvoudige jaarrekening

7 Immateriële vaste activa

Specificatie immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2015

2014

Software

8

6

Overige immateriële vaste activa

13

--

Totaal

21

6

Verloop immateriële vaste activa

Software

Overige immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

Cumulatieve aanschaffingswaarden

20

23

14

--

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-12

-17

-1

--

Balanswaarde eind van het jaar

8

6

13

--

Balanswaarde begin van het jaar

6

11

--

--

Geactiveerde kosten

6

1

--

--

Investeringen

--

--

14

--

Afschrijvingen

-3

-6

-1

--

Bijzondere waardeverminderingen

-1

--

--

--

Balanswaarde eind van het jaar

8

6

13

--

In 2015 heeft RegioBank de Reaal Bancaire Diensten (bank)spaarportefeuille verkocht aan SNS Bank voor een bedrag van € 2.449 miljoen met een nominale waarde van € 2.435 miljoen. SNS Bank positioneert deze portefeuille onder de handelsnaam BLG. Hiervoor is een goodwill betaald van € 14 miljoen.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)