Toelichting enkelvoudige jaarrekening

6 Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

in miljoenen euro's

2015

2014

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

7

11

Informatieverwerkende apparatuur

14

14

Overige materiële vaste activa

45

46

Totaal

66

71

Verloop materiële vaste activa 2015

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie-
verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

27

32

82

141

Cumulatieve herwaarderingen

-2

--

--

-2

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-18

-18

-37

-73

Balanswaarde eind van het jaar

7

14

45

66

Balanswaarde begin van het jaar

11

14

46

71

Herclassificaties

-2

--

2

--

Herwaarderingen

--

--

--

--

Investeringen

--

7

9

16

Desinvesteringen

-2

--

--

-2

Buitengebruikstellingen

--

-1

-1

-2

Afschrijvingen

--

-6

-11

-17

Bijzondere waardeverminderingen

--

--

--

--

Terugnemingen bijzondere waardeverminderingen

--

--

--

--

Wijziging groepsstructuur

--

--

--

--

Balanswaarde eind van het jaar

7

14

45

66

Verloop materiële vaste activa 2014

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie-
verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

33

30

78

141

Cumulatieve herwaarderingen

-3

--

--

-3

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-19

-16

-32

-67

Balanswaarde eind van het jaar

11

14

46

71

Balanswaarde begin van het jaar

15

--

19

34

Herclassificaties

3

--

-3

--

Herwaarderingen

3

--

--

3

Investeringen

--

1

18

19

Desinvesteringen

-7

--

--

-7

Buitengebruikstellingen

--

--

-3

-3

Afschrijvingen

--

-1

-7

-8

Bijzondere waardeverminderingen

-3

--

--

-3

Terugnemingen bijzondere waardeverminderingen

--

--

2

2

Wijziging groepsstructuur

--

14

20

34

Balanswaarde eind van het jaar

11

14

46

71

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)