Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

18 Achtergestelde schulden

SNS Bank heeft in 2015 achtergestelde (Tier 2) obligaties voor een met een nominale waarde van € 500 miljoen geplaatst. Deze obligaties hebben een boekwaarde per 31 december 2015 van € 493 miljoen. De Tier 2 obligaties, met een looptijd van tien jaar, hebben een vaste couponrente van 3,75 procent, met een eenmalige mogelijkheid voor aflossing of renteaanpassing na vijf jaar.

In juni 2015 is de onderhandse lening van SNS REAAL (€ 40 miljoen) volledig afgelost. Het gemiddelde rentepercentage bedroeg 4,0 procent.

De achtergestelde schulden bij SNS Bank maken deel uit van het toetsingsvermogen dat wordt gebruikt bij het bepalen van de solvabiliteit van SNS Bank.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)