Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

19 Activa en passiva aangehouden voor verkoop

De saldi van de activa en passiva aangehouden voor verkoop per 31 december 2015 bestaat volledig uit activa en passiva van SNS Securities en deze zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 worden overgedragen als onderdeel van de verkoop van SNS Securities. Wanneer deze verkoop wordt afgerond, zal dit leiden tot een geschat boekverlies van circa € 22 miljoen (verantwoord als voorziening, zie toelichting 16 Overige voorzieningen). Het geschatte verlies op de verkoop van SNS Securities is bepaald op basis van de nettovermogenswaarde van SNS Securities per eind 2015, rekening houdend met de verkoopcondities zoals deze volgen uit het verkoopcontract. Activa en passiva aangehouden voor verkoop zijn gewaardeerd op boekwaarde of lagere reële waarde verminderd met verkoopkosten met uitzondering van activa die buiten het waarderingstoepassingsgebied van IFRS 5 vallen. De belangrijkste activa van SNS Securities zijn financiële instrumenten en vallen daarmee buiten het waarderingstoepassingsgebied van IFRS 5.

Specificatie activa aangehouden voor verkoop

in miljoenen euro's

2015

2014

Kas en kasequivalenten

4

14

Vorderingen op klanten

11

6

Beleggingen

94

125

Overige activa

1

4

Totaal

110

149

Specificatie passiva aangehouden voor verkoop

in miljoenen euro's

2015

2014

Overige schulden aan klanten

4

5

Schulden aan banken

25

4

Overige voorzieningen

--

1

Vennootschapsbelasting

3

3

Overige verplichtingen

5

5

Totaal

37

18

SNS Securities heeft meerdere intercompany posities met andere onderdelen van SNS Bank. Deze intercompany posities worden geëlimineerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van SNS Bank en vormen daarmee geen onderdeel van de activa en passiva aangehouden voor verkoop.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)