Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

5 Beleggingen

Specificatie beleggingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Reële waarde via W&V (handel)

668

817

Beschikbaar voor verkoop

5.708

6.184

Totaal

6.376

7.001

Reële waarde via winst- en verliesrekening: notering

Handelsdoeleinden

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Beursgenoteerd

--

1

668

816

668

817

Niet-beursgenoteerd

--

--

--

--

--

--

Totaal

--

1

668

816

668

817

Reële waarde via winst- en verliesrekening: verloop

Handelsdoeleinden

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Balanswaarde begin van het jaar

1

2

816

711

817

713

Herclassificaties

--

--

24

-8

24

-8

Herwaarderingen

--

--

5

5

5

5

Mutatie handelsportefeuille1

-1

--

-208

232

-209

232

Overboeking activa aangehouden voor verkoop

--

-1

31

-124

31

-125

Balanswaarde eind van het jaar

--

1

668

816

668

817

  1. De aan- en verkopen binnen de handelsportefeuille worden gesaldeerd weergeven op de verloopregel "mutatie handelsportefeuille".

Voor verkoop beschikbaar: notering

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Beursgenoteerd

--

--

5.682

6.174

5.682

6.174

Niet-beursgenoteerd

26

10

--

--

26

10

Totaal

26

10

5.682

6.174

5.708

6.184

Voor verkoop beschikbaar: verloop

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Balanswaarde begin van het jaar

10

12

6.174

4.932

6.184

4.944

Aankopen

--

1

3.159

3.198

3.159

3.199

Verkopen

--

-1

-3.633

-2.448

-3.633

-2.449

Herwaarderingen

16

--

-21

506

-5

506

Bijzondere waardeverminderingen

--

-1

--

--

--

-1

Amortisatie

--

--

19

-16

19

-16

Overige

--

-1

-16

2

-16

1

Balanswaarde eind van het jaar

26

10

5.682

6.174

5.708

6.184

Voor verkoop beschikbaar: waardering

Aandelen en vergelijkbare beleggingen

Rentedragende waarden

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

(geamortiseerde) Kostprijs

11

11

5.380

5.650

5.391

5.661

Ongerealiseerde waardeveranderingen

15

-1

302

524

317

523

Totaal

26

10

5.682

6.174

5.708

6.184

Een deel van de beleggingen is in onderpand gegeven in relatie tot schulden aan banken. De boekwaarde van de in onderpand gegeven beleggingen bedraagt op 31 december 2015 € 1,9 miljard (31 december 2014: € 1,3 miljard).

De boekwaarde van de beleggingen die in onderpand zijn gegeven bij het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) is € 10,5 miljard (2014: € 11,7 miljard). Onderdeel van deze beleggingen zijn de obligaties van securitisaties die SNS Bank op eigen boek houdt en die als aftrekpost op de schuldbewijzen in de jaarrekening zijn verantwoord (€ 6,9 miljard).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)