Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

32 Bijzondere waardeverminderingen (terugnemingen)

Specificatie bijzondere waardeverminderingen (terugnemingen) per asset categorie

Waardeverminderingen

Terugnemingen

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Via winst- en verliesrekening

Vorderingen op klanten

129

278

95

72

34

206

Materiële vaste activa

2

3

--

2

2

1

Immateriële vaste activa

1

67

--

--

1

67

Totaal via winst- en verliesrekening

132

348

95

74

37

274

Via eigen vermogen

Beleggingen

--

1

--

--

--

1

Totaal via eigen vermogen

--

1

--

--

--

1

Bij de bijzondere waardeverminderingen op vorderingen op klanten is sprake van een daling. Deze daling werd ondersteund door macro-economische ontwikkelingen, met name hogere huizenprijzen en afnemende werkloosheidscijfers. Daarnaast droeg beter achterstandenbeheer bij aan een afname van de instroom van defaultleningen en een toename in het aantal hypotheken waarbij de achterstand door de klant is ingelopen. Ten slotte werden de bijzondere waardeverminderingen op particuliere hypotheken in 2014 beïnvloed door niet terugkerende posten.

De bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa is gedaald door als gevolg van de eenmalige afboeking van de goodwill van RegioBank in 2014 (€ 67 miljoen).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)