Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

4 Derivaten

Specificatie derivaten

Positieve waarde

Negatieve waarde

Saldo

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Derivaten aangehouden voor cashflow hedge accounting

59

141

27

13

32

128

Derivaten aangehouden voor fair value hedge accounting

1.240

1.701

1.282

2.070

-42

-369

Derivaten aangehouden voor balansbeheer die niet in aanmerking komen voor hedge accounting

498

682

675

999

-177

-317

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

196

178

205

184

-9

-6

Totaal

1.993

2.702

2.189

3.266

-196

-564

De meeste derivaten worden aangehouden om ongewenste marktrisico's te beperken. Dit wordt toegelicht in 22 Hedging en hedge accounting.

Verloop derivaten

in miljoenen euro's

2015

2014

Balanswaarde begin van het jaar

-564

-186

Verkopen

134

-52

Herwaarderingen

219

-337

Valutakoersverschillen

15

11

Balanswaarde eind van het jaar

-196

-564

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)