Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

22 Hedging en hedge accounting

De hedgestrategieën van SNS Bank zijn gericht op de beheersing van het renterisico en het valutarisico. Onder IFRS worden derivaten gewaardeerd op reële waarde in de balans en worden reële waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. In het geval de reële waardebeweging van het gehedgde risico niet via de winst- en verliesrekening wordt verantwoord, ontstaat er een mismatch in de resultaatverantwoording en worden de resultaten volatieler. In deze gevallen wordt zoveel mogelijk hedge accounting toegepast om deze mismatches en volatiliteit te mitigeren. De derivaten voor handelsdoeleinden zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Derivaten voor hedgedoeleinden 2015

Nominale waarden

Reële waarde

in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Positief

Negatief

Rentecontracten

- Swaps en FRAs

9.896

22.492

14.891

47.279

1.758

-1.984

- Opties

705

1.065

200

1.970

4

--

Valuta contracten

- Swaps

15

1

22

38

35

--

- Forwards

--

--

--

--

--

--

Totaal

10.616

23.558

15.113

49.287

1.797

-1.984

Derivaten voor hedgedoeleinden 2014

Nominale waarden

Reële waarde

in miljoenen euro's

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Positief

Negatief

Rentecontracten

- Swaps en FRAs

13.274

30.142

14.119

57.535

2.470

-3.069

- Opties

3.110

1.405

710

5.225

6

--

Valuta contracten

- Swaps

69

15

22

106

47

-13

- Forwards

--

--

--

--

--

--

Totaal

16.453

31.562

14.851

62.866

2.523

-3.082

De nominale waarden betreffen de contractueel vastgelegde rekeneenheden die worden gebruikt ter bepaling van de contractuele kasstromen uit derivaten. Deze nominale waarden geven géén indicatie van de omvang van de kasstromen en het aan de transacties verbonden marktrisico en kredietrisico.

Hedging

De derivaten worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • afdekken van het basisrisico;

 • managen van de duration van het eigen vermogen. Het beleid is dat deze tussen de 0 en 8 ligt;

 • indekken van specifieke embedded opties in hypotheken. Het gaat hierbij om hypotheken waarbij de rente niet
  boven een plafond kan stijgen of waarbij rentebewegingen gedempt worden doorberekend aan de cliënt;

 • omzetten van vastrentende funding in variabele funding;

 • indekken van het offerterisico bij het aanbieden van hypotheken wanneer er sprake is van substantiële
  productie in rentevaste hypotheken;

 • het afdekken van valutarisico door het omzetten van niet-euro-funding in euro-funding; en

 • hedgen van risico’s in beleggingsportefeuilles.

Hedge accounting

Bij het merendeel van de in de vorige paragraaf toegelichte hedgestrategieën past SNS Bank hedge accounting toe. Hierbij bestaat naast het hoofdonderscheid tussen fair value hedges en cashflow hedges ook een onderscheid tussen micro hedges en macro hedges. Bij micro hedges worden risico’s op afzonderlijke contracten of een groep van afzonderlijke contracten gehedged. Bij macro hedges wordt van een portefeuille een bepaald volume aangewezen waarvan het renterisico wordt gehedged. SNS Bank past de volgende vormen van hedge accounting toe:

Fair value hedges

Hedging van het renterisico in het bankboek (macro hedge)
De portefeuille die wordt gehedged bestaat uit de rentevaste hypotheken en rentevaste onderhandse leningen van SNS Bank. Dit zijn hypotheken en onderhandse leningen die als rentetype een rentevaste periode hebben van meer dan 6 maanden. De hedginginstrumenten zijn renteswaps die zijn aangegaan in het kader van renterisicosturing in het ALM-proces. Het risico dat wordt gehedged is het risico van de mutatie in de marktwaarde van de portefeuille als gevolg van bewegingen van de marktrente.

Hedging van embedded derivaten in hypotheken (macro hedge)
De hypotheekportefeuille bevat hypotheken waarin rentederivaten in de hypotheek zijn gestructureerd. Deze zogenoemde embedded opties worden gehedged door gespiegelde rentederivaten in de markt te kopen. De twee producten waar hedge accounting wordt toegepast zijn de Rentedemperhypotheek en de Plafondhypotheek. Met de hedge wordt het renterisico afgedekt dat ontstaat door het schrijven van de embedded renteoptie naar de klant.

Hedging van renterisico op funding (micro hedge)
SNS Bank gebruikt micro-hedges om vastrentende funding met renteswaps om te zetten naar variabele rente. Indien het financiering in vreemde valuta betreft, worden hierbij valutaswaps gehanteerd. Naast het omzetten van vreemde valuta in euro's en vastrentende funding in variabele funding, wordt ook gebruik gemaakt van derivaten om gestructureerde funding om te zetten naar variabel rentende funding. Bij gestructureerde funding hangt de fundinglast samen met bijvoorbeeld de ontwikkeling in een aandelenindex of de inflatie. Ook rentestructuren, zoals variabel rentende coupons met een multiplier of een leverage-factor vallen onder het fundingprogramma. SNS Bank dekt het renterisico op deze structuren volledig af.

Hedging van renterisico op beleggingen (macro hedge)
Het renterisico op vastrentende beleggingen (staatsobligaties) wordt afgedekt door de coupon met renteswaps naar variabele rente te swappen. De in de beleggingen aanwezige landen- of creditspread maakt geen deel uit van de hedge. De hedges vormen een bescherming voor de opgebouwde herwaarderingsreserve van de betreffende vastrentende beleggingen.

Cashflow hedges

Hedging van het offerterisico van hypotheken
Het offerterisico dat wordt gehedged is de variabiliteit van de rente tot aan het financieringsmoment. De intrinsieke marktwaardemutaties van de derivaten tot aan het moment van uitbetalen van de hypotheek (maximaal 3 maanden) worden geboekt in het eigen vermogen. Na afloop van de hedge wordt de opgebouwde waarde gedurende de looptijd van de funding geamortiseerd naar het resultaat. De opgebouwde waarde in het eigen vermogen was op 31 december 2015 bruto € 55,6 miljoen positief (2014: bruto € 4,5 miljoen negatief).

Hedging van variabele rentestromen
Het risico van variabele rentecashflows op kaspositie, variabele hypotheken en funding wordt ingedekt door het afsluiten van renteswaps en basisswaps. De opgebouwde waarde van de derivaten wordt gedurende de looptijd van de hedge opgenomen in het eigen vermogen. De opgebouwde waarde in het eigen vermogen was op 31 december 2015 bruto € 20,6 miljoen positief (2014: bruto € 110,4 miljoen positief).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)