Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

7 Immateriële vaste activa

Specificatie immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2015

2014

Software

8

6

Overige immateriële vaste activa

7

9

Totaal

15

15

De boekwaarde van de software ultimo 2015 bestaat voor € 8 miljoen (2014: € 6 miljoen) uit intern ontwikkelde software. De overige immateriële vaste activa bestaat uit € 7 miljoen (2014: € 9 miljoen) distributienetwerk van RegioBank.

Verloop immateriële vaste activa

Software

Overige immateriële vaste activa

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Cumulatieve aanschaffingswaarden

19

23

34

34

53

57

Cumulatieve afschrijving en bijzondere waardeverminderingen

-11

-17

-27

-25

-38

-42

Balanswaarde eind van het jaar

8

6

7

9

15

15

Balanswaarde begin van het jaar

6

11

9

11

15

22

Geactiveerde kosten

6

1

--

--

6

1

Aankopen

--

--

--

--

--

--

Afschrijvingen geactiveerde kosten

-3

-6

--

--

-3

-6

Afschrijvingen aankopen

--

--

-2

-2

-2

-2

Bijzondere waardeverminderingen

-1

--

--

--

-1

--

Balanswaarde eind van het jaar

8

6

7

9

15

15

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)