Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1 Kas en kasequivalenten

Specificatie kas en kasequivalenten

in miljoenen euro's

2015

2014

Direct opeisbare tegoeden bij DNB

1.372

505

Niet-direct opeisbare tegoeden bij DNB

375

3551

Kortlopende banktegoeden

448

1.051

Kasmiddelen

64

57

Totaal

2.259

1.968

  1. In 2014 was de kasreserveverplichting bij DNB onder de direct opeisbare tegoeden verantwoord. Vanaf 2015 wordt dit saldo verantwoord onder de niet-direct opeisbare tegoeden. Het vergelijkend cijfer is hiervoor aangepast.

Onder de kortlopende banktegoeden is ultimo december 2015 € 253 miljoen (2014: € 465 miljoen) bezwaard uit hoofde van securitisaties, covered bonds en repo transacties.

Ultimo 2015 is er voor € 4 miljoen (2014: € 14 miljoen) aan kas en kasequivalenten van SNS Securities gepresenteerd onder de activa aangehouden voor verkoop.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)