Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

6 Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

in miljoenen euro's

2015

2014

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

16

23

Informatieverwerkende apparatuur

14

14

Overige materiële vaste activa

47

49

Totaal

77

86

Verloop materiële vaste activa 2015

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie- verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

52

32

85

169

Cumulatieve herwaarderingen

-13

--

--

-13

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-23

-18

-38

-79

Balanswaarde eind van het jaar

16

14

47

77

Balanswaarde begin van het jaar

23

14

49

86

Herclassificaties

-2

--

2

--

Herwaarderingen

-2

--

--

-2

Investeringen

--

7

7

14

Desinvesteringen

-1

--

--

-1

Buiten gebruikstellingen

--

-1

-1

-2

Afschrijvingen

--

-6

-10

-16

Bijzondere waardeverminderingen

-2

--

--

-2

Terugnemingen bijzondere waardeverminderingen

--

--

--

--

Wijziging groepsstructuur

--

--

--

--

Balanswaarde eind van het jaar

16

14

47

77

Ultimo 2015 bedragen de verbouwingen voor nog niet in gebruik genomen gehuurde kantoorpanden € 3 miljoen (2014: € 4 miljoen).

Verloop materiële vaste activa 2014

in miljoenen euro's

Terreinen en gebouwen

Informatie- verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

Cumulatieve aanschaffingswaarden

60

30

82

172

Cumulatieve herwaarderingen

-16

--

--

-16

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-21

-16

-33

-70

Balanswaarde eind van het jaar

23

14

49

86

Balanswaarde begin van het jaar

30

--

22

52

Herclassificaties

3

--

-3

--

Herwaarderingen

1

--

--

1

Investeringen

--

1

17

18

Desinvesteringen

-7

--

--

-7

Buiten gebruikstellingen

--

--

-3

-3

Afschrijvingen

-1

-1

-7

-9

Bijzondere waardeverminderingen

-3

--

--

-3

Terugnemingen bijzondere waardeverminderingen

--

--

2

2

Wijziging groepsstructuur

--

14

21

35

Balanswaarde eind van het jaar

23

14

49

86

Huuropbrengsten

Toekomstige huuropbrengsten operationele leasecontracten

in miljoenen euro's

2015

2014

< 1 jaar

1

1

1 - 5 jaar

1

1

> 5 jaar

--

--

Totaal

2

2

Taxatie terreinen en gebouwen in eigen gebruik

Alle terreinen en gebouwen in eigen gebruik met een reële waarde groter dan € 1 miljoen worden jaarlijks door een externe taxateur gewaardeerd. De overige terreinen en gebouwen in eigen gebruik worden minimaal eens in de 3 jaar getaxeerd.

De taxaties zijn uitgevoerd in de periode tussen april en december 2015.

Waardering terreinen en gebouwen in eigen gebruik

in miljoenen euro's

Getaxeerde balanswaarde

Totaal balanswaarde

% Getaxeerde balanswaarde

2015

9

16

59%

2014

14

23

61%

2013

19

30

63%

Hiërarchie reële waardebepaling bij materiële vaste activa

De volgende tabel verdeelt de materiële vaste activa die in de balans zijn opgenomen tegen reële waarde over level 1 (de reële waarde is gebaseerd op gepubliceerde koersen in een actieve markt), level 2 (de reële waarde is gebaseerd op beschikbare marktinformatie) en level 3 (de reële waarde is niet gebaseerd op beschikbare marktinformatie).

Hiërarchie materiële vaste activa

In miljoenen euro's

Level 1

Level 2

Level 3

Totaal

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 2015

--

--

16

16

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 2014

--

--

23

23

De terreinen en gebouwen in eigen gebruik worden door SNS Bank geclassificeerd als level 3 reële waarde waardering. Deze activa worden gewaardeerd op basis van jaarlijkse taxaties. De voornaamste parameters voor deze taxaties zijn de markthuurwaarde en het verwachte rendement deze parameters zijn niet direct in de markt observeerbaar en daarom classificeren de terreinen en gebouwen in eigen gebruik als level 3.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)