Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

26 Nettoprovisie en beheervergoedingen

Onder deze post zijn opgenomen de vergoedingen uit hoofde van verrichtte dienstverlening, voor zover deze niet het karakter van rente hebben.

Specificatie nettoprovisie en beheervergoedingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Inkomsten uit provisie en beheervergoedingen:

Betalingsverkeer

35

36

Effectenbedrijf

7

6

Assurantiebedrijf

16

16

Beheervergoedingen

29

26

Advisering en bemiddeling

15

10

Overige activiteiten

1

1

Totaal inkomsten uit provisie en beheervergoedingen

103

95

Verschuldigde provisie en beheervergoedingen

36

34

Provisie franchise

19

17

Totaal kosten uit provisie en beheervergoedingen

55

51

Totaal

48

44

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)