Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

10 Overige activa

Specificatie overige activa

in miljoenen euro's

2015

2014

Lopende rente

170

191

Overig overlopende activa

86

93

Overlopende activa

256

284

Overige vorderingen

22

--

Totaal

278

284

De overige overlopende activa bestaan onder meer uit het door SNS Bank aan DNB betaalde voorschot van € 48 miljoen (2014: € 63 miljoen) onder het depositogarantiestelsel voor haar aandeel in het faillissement van DSB Bank. Dit voorschot wordt verminderd met een voorziening (2015: nihil; 2014: € 17 miljoen). In 2015 is de vordering als gevolg van de positieve boedelontwikkelingen courant geworden. De met de vordering samenhangende voorziening is hiermee vrijgevallen. Dit positieve effect wordt echter grotendeels gecompenseerd door het disconteringseffect dat ontstaat doordat de vordering een langere looptijd heeft. Hierdoor is het resultaateffect voor SNS Bank beperkt.

Ultimo 2015 is er voor € 1 miljoen (2014: € 4 miljoen) aan overige activa van SNS Securities gepresenteerd onder activa aangehouden voor verkoop.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)