Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

31 Overige operationele lasten

Specificatie overige operationele lasten

in miljoenen euro's

2015

2014

Huisvestingskosten

20

23

Automatiseringskosten

21

99

Kosten marketing en public relations

36

36

Kosten externe adviseurs

28

23

Overige kosten

76

76

Prudentiële kosten

15

7

Totaal

196

264

De overige kosten bestaat onder andere uit kosten voor betalingsverkeer, effectenbeheer en drukwerk. De overige kosten bestaan tevens voor € 17 miljoen (2014: € 9 miljoen) uit kosten uit hoofde van leaseverplichtingen.

De automatiseringskosten zijn gedaald doordat IT-medewerkers nu in dienst zijn en niet langer door middel van een doorbelasting in de overige operationele kosten worden verantwoord.

Onder de prudentiële kosten is een bedrag van € 13 miljoen opgenomen dat betrekking heeft op de jaarlijkse bijdrage van SNS Bank aan het Resolutiefonds. Het resterende bedrag van € 2 miljoen (2014: € 7 miljoen) betreft de Bankenbelasting, die in 2014 verantwoord was onder de overige lasten en voor vergelijkingsdoeleinden is gereclassificeerd naar de overige operationale lasten.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)