Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

12 Overige schulden aan klanten

Specificatie overige schulden aan klanten

in miljoenen euro's

2015

2014

Onderhandse leningen

1.301

1.529

Onderhandse leningen securitisatieprogramma

763

806

Direct opvraagbare tegoeden

6.358

6.161

Hypotheekdepots

138

89

Spaardepots

2.020

1.957

Totaal

10.580

10.542

Onder de onderhandse leningen heeft € 877 miljoen (2014: € 1.076 miljoen) betrekking op Duitse schuldbrieven (Schuldscheine) uitgegeven door pensioen- en verzekeringsmaatschappijen.

Een deel van de onderhandse leningen is uitgegeven via het covered bond programma van SNS Bank. De waarde van de onderhandse leningen binnen dit programma bedraagt € 358 miljoen (2014: € 370 miljoen). Bij deze leningen is door de Covered Bond Company aanvullende zekerheid gegeven op de terugbetaling. Zie voor meer informatie over het covered bond programma, toelichting 23 Verbonden partijen.

De onderhandse leningen securitisatieprogamma van € 763 miljoen (2014: € 806 miljoen) zijn verstrekt door verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekeringsmaatschappijen nemen deel aan securitisatieprogramma's waarin spaarhypotheken zijn gesecuritiseerd. Onder de vorderingen op klanten is hetzelfde bedrag aan onderhandse leningen verstrekt door SNS Bank aan de verzekeringsmaatschappijen opgenomen (voor meer informatie zie toelichting 23, paragraaf Hypotheek gerelateerde transacties en posities met SRLEV).

Ultimo 2015 is er voor € 4 miljoen (2014: € 5 miljoen) aan overige schulden aan klanten van SNS Securities gepresenteerd onder passiva aangehouden voor verkoop.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)