Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

15 Overige verplichtingen

Specificatie overige verplichtingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Overige belastingen

16

--

Overige schulden

354

1.253

Lopende rente

585

718

Totaal

955

1.971

Ultimo 2014 bestond het saldo van de overige schulden voor € 952 miljoen uit een kasgeldlening, waarvan de aflossing op 2 januari 2015 heeft plaatsgevonden.

Ultimo 2015 is er voor € 5 miljoen (2014: € 5 miljoen) aan overige verplichtingen van SNS Securities gepresenteerd onder passiva aangehouden voor verkoop.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)