Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

16 Overige voorzieningen

Specificatie overige voorzieningen

in miljoenen euro's

2015

2014

Reorganisatievoorziening

13

15

Overige voorzieningen

70

40

Totaal

83

55

De reorganisatievoorziening heeft betrekking op reorganisaties behorend bij lopende kostenbesparingsprogramma's.

De overige voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter en zijn voornamelijk gevormd in verband met de verwachte uitstroom van middelen als gevolg van lopende juridische procedures tegen SNS Bank. De gevormde voorziening betreft de best mogelijk schatting van de verwachte uitstroom van middelen. Voor lopende procedures waarvoor geen betrouwbare schatting van het schadebedrag mogelijk is, is geen voorziening gevormd. Zie toelichting 20 Juridische procedures voor een nadere toelichting op de belangrijkste lopende procedures tegen SNS Bank.

Ultimo 2015 is voor de verkoop van SNS Securities een feitelijke verplichting opgenomen van € 22 miljoen (boekverlies). Voor meer informatie zie toelichting 19 Activa en passiva aangehouden voor verkoop.

Ten behoeve van een claim inzake Madoff fondsen is een voorziening opgenomen. Tevens bestaat een deel van de overige voorzieningen uit voorgenomen compensaties aan klanten samenhangend met spaarhypotheken.

Verloop overige voorzieningen

Reorganisatie-voorziening

Overige voorzieningen

Totaal

in miljoenen euro's

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Balanswaarde begin van het jaar

15

26

40

40

55

66

Wijziging groepsstructuur

--

4

--

--

--

4

Dotaties / vrijvallen

9

-9

35

4

44

-5

Onttrekkingen

-11

-7

-6

-4

-17

-11

Overboeking passiva aangehouden voor verkoop

--

--

1

-1

1

-1

Overige mutaties

--

1

--

1

--

2

Balanswaarde eind van het jaar

13

15

70

40

83

55

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)