Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

30 Personeelskosten

Al het personeel is in dienst van SNS Bank.

Specificatie personeelskosten

in miljoenen euro's

2015

2014

Salarissen

186

123

Pensioenkosten

33

20

Sociale lasten

28

19

Overige personeelskosten

124

55

Totaal

371

217

De stijging van de personeelskosten en fte's word hoofdzakelijk veroorzaakt door dissynergie en de overgang van medewerkers vanuit SNS REAAL in januari 2015, naar aanleiding van het ontvlechtingsproces. Daarnaast stegen de personeelskosten en fte's door de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van RBD van VIVAT naar BLG Wonen per 1 januari 2015 en door een hogere bezetting bij operations om de toegenomen hypotheekactiviteiten op te vangen. Tevens wordt een groot deel van de kosten van de IT-medewerkers verantwoord onder personeelskosten in plaats van het doorbelasten van deze kosten naar de automatiseringskosten in de overige operationele kosten.

De pensioenrechten van het grootste deel van de medewerkers van SNS Bank zijn ondergebracht in de toegezegde bijdrageregeling bij de zelfstandige Stichting Pensioenfonds SNS REAAL. De pensioenlasten van SNS Bank bestaan uit een jaarlijkse vaste bijdrage voor de opbouw van nieuwe rechten; in 2015 is een vast percentage betaald van 21,85 procent van de bruto loonsom. Omdat er verder geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting bestaat om extra bijdragen te doen, worden de pensioenaanspraken en de daaraan gerelateerde beleggingen niet in de balans opgenomen.De medewerkers betalen een eigen bijdrage van 4,5 procent over de pensioengrondslag (na aftrek franchise). De bestaande uitvoeringsovereenkomst met de Stichting Pensioenfonds SNS REAAL is verlengd tot en met 31 december 2017.

Een klein deel van de pensioenrechten is aan te merken als toegezegde pensioenregelingen. Deze rechten zijn in het verleden door medewerkers opgebouwd en vloeien voort uit de bij acquisities overgenomen pensioenregelingen. De last van de werkgever voor deze pensioenregelingen bestaat met name uit een oprenting van de pensioenverplichtingen. Voor 2016 zal dit circa € 0,1 miljoen bedragen (2015: € 0,1 miljoen).

Overige personeelskosten bestaan grotendeels uit kosten van tijdelijk ingehuurd personeel, het wagenpark, reiskosten en opleidingskosten. De kosten voor het inhuren van personeel bedraagt € 88 miljoen (2014: € 39 miljoen) en de leaseverplichting voor het wagenpark bedraagt € 4 miljoen (2014: € 4 miljoen).

Aantal fulltime-equivalenten (fte's)

in aantallen

2015

2014

Aantal medewerkers op basis van fte's

3.340

2.506

De governancestructuur van de groep is in 2014 gewijzigd, een deel van de stafmedewerkers van SNS REAAL is in de loop van 2014 overgegaan naar de bank. Met ingang van 1 januari 2015 is SNS Bank de nieuwe werkgever van deze medewerkers.

Specificatie fantoomaandelen (toegekend in prestatiejaar)

Aandelen (in aantal)

Gewogen gemiddelde reële waarde per aandeel (in €)

2015

2014

2015

2014

Totaal

117

4

3.842

3.941

Vanaf 1 januari 2012 is de herziene Regeling Beheerst Beloningsbeleid (RBB) geactiveerd. Onder de nieuwe regeling, van kracht vanaf 1 januari 2013, wordt een eventuele variabele beloning aan medewerkers van SNS Bank deels toegekend in fantoomaandelen. De reële waarde per fantoomaandeel wordt verkregen door het eigen vermogen per einde prestatiejaar af te zetten tegen het aantal uitstaande gewone aandelen (initiële waarde) en vervolgens wordt jaarlijks het aandeel geherwaardeerd met het resultaat lopend boekjaar.

De waarde-ontwikkeling van de fantoomaandelen wordt gebaseerd op de ontwikkeling van het resultaat van SNS Bank, eventueel geschoond voor incidentele baten of lasten. De waarde van de fantoomaandelen wordt na afloop van de looptijd in geld uitgekeerd.  Over 2015 wordt € 445.000 (2014: € 15.000) aan fantoomaandelen toegekend. Ultimo 2015 bedraagt de totale verplichting uit hoofde van de fantoomaandelen € 584.000.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)