Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

25 Rentemarge

Specificatie rentemarge

in miljoenen euro's

2015

20141

Rentebaten

1.888

2.132

Rentelasten

894

1.108

Rentemarge

994

1.024

  1. In de vergelijkende cijfers 2014 is een eliminatie van € 51 miljoen in de rentebaten en rentelasten gecorrigeerd.

Onder rentebaten zijn opgenomen de opbrengsten uit de bankactiviteiten die voortvloeien uit het uitlenen van gelden en daarmee samenhangende transacties, alsmede hiermee verband houdende provisies en andere baten die het karakter hebben van rente.

Onder rentelasten zijn opgenomen de lasten uit de bankactiviteiten voortvloeiend uit het lenen van gelden en daarmee samenhangende transacties alsmede andere lasten die het karakter van rente hebben.

De rentebaten bestaat voor € 45 miljoen (2014: € 48 miljoen) uit rente inkomsten op leningen waarover bijzondere waardeverminderingen zijn toegepast. Ook is onder de rentebaten en lasten het renteresultaat uit derivaten verantwoord, voor zover deze zijn afgesloten ter beperking van het renterisico op de afgedekte financiële instrumenten.

Specificatie rentebaten

in miljoenen euro's

2015

2014

Hypotheken

1.765

1.954

Overige vorderingen op klanten

98

104

Vorderingen op banken

-9

16

Beleggingen

34

58

Totaal

1.888

2.132

De negatieve rentebaten op vorderingen op banken wordt veroorzaakt door de negatieve korte EURIBOR-rente.

Specificatie rentelasten

in miljoenen euro's

2015

2014

Schuldbewijzen

79

142

Achtergestelde schulden

4

2

Spaargelden

641

762

Overige schulden aan klanten

155

173

Schulden aan banken

15

26

Overig

--

3

Totaal

894

1.108

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)