Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

28 Resultaat financiële instrumenten

Specificatie resultaat financiële instrumenten

in miljoenen euro's

2015

2014

Marktwaarde mutatie hedging instrumenten

6

15

Marktwaarde mutatie afgedekte positie toe te rekenen aan afgedekte risico's

1

-23

Marktwaarde mutatie derivaten aangehouden voor fair value hedge accounting

7

-8

Marktwaarde mutatie derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

-1

-7

Marktwaarde mutatie overige derivaten

-19

16

Marktwaarde mutatie overige financiële instrumenten

64

-50

Terugkoop schuldinstrumenten

-12

3

Totaal

39

-46

In 2015 werd het resultaat op financiële instrumenten positief beïnvloed door ongerealiseerde baten op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten, die beide tegen reële waarde worden verantwoord, waarbij mutaties via de winst- en verliesrekening lopen. De reële waarde van deze hypotheken wordt beïnvloed door fluctuaties in particuliere hypotheekrentes en de reële waarde van daaraan verbonden derivaten wordt hoofdzakelijk beïnvloed door swaprentefluctuaties. In 2015 resulteerde een daling in de particuliere rente op de hypotheekmarkt in combinatie met een gestegen swaprente en een hoger vervroegd aflossingspercentage in een incidentele bate van € 47 miljoen (€ 35 miljoen netto), tegenover nihil in 2014.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)