Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

27 Resultaat uit beleggingen

Specificatie resultaat uit beleggingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Reële waarde via de W&V

-163

36

Voor verkoop beschikbaar

205

36

Totaal

42

72

Onder het resultaat uit beleggingen is per saldo een positief valutakoersverschil opgenomen van € 10 miljoen (2014: € 4 miljoen positief).

Verdeling resultaat uit beleggingen 2015

Reële waarde via W&V

in miljoenen euro's

Handels-doeleinden

Aangewezen

Voor verkoop beschikbaar

Leningen en vorderingen

Totaal

Dividend

--

--

--

--

--

Rente

--

--

--

10

10

Gerealiseerde waardeveranderingen

--

-143

186

--

43

Ongerealiseerde waardeveranderingen

--

-30

19

--

-11

Totaal

--

-173

205

10

42

Verdeling resultaat uit beleggingen 2014

Reële waarde via W&V

in miljoenen euro's

Handels-doeleinden

Aangewezen

Voor verkoop beschikbaar

Leningen en vorderingen

Totaal

Dividend

--

--

1

--

1

Rente

--

--

--

4

4

Gerealiseerde waardeveranderingen

1

-70

90

-4

17

Ongerealiseerde waardeveranderingen

--

105

-55

--

50

Totaal

1

35

36

--

72

Het resultaat uit beleggingen is voornamelijk gedaald door de verkoop van de vast rentedragende beleggingen als onderdeel van asset en liability management en om de beleggingsportefeuille te optimaliseren.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)