Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

14 Schuldbewijzen

Specificatie schuldbewijzen

in miljoenen euro's

2015

2014

Medium Term Notes

3.828

5.004

Schuldbewijzen uitgegeven onder securitisatieprogramma's Hermes en Pearl

2.528

5.141

Schuldbewijzen geclassificeerd tegen reële waarde via W&V (securitisatieprogramma Holland Homes)

585

1.107

Balanswaarde eind van het jaar

6.941

11.252

Onder schuldbewijzen zijn opgenomen de niet-achtergestelde obligaties en andere schuldbewijzen met een vaste of variabele rente.

Medium Term Notes

Specificatie Medium Term Notes

Couponrente

Balanswaarde

Nominale waarde

Balanswaarde

Nominale waarde

in miljoenen euro's

2015

2015

2014

2014

SNS Bank N.V.

Fixed

3.200

3.034

4.238

4.010

SNS Bank N.V.

Structured

414

381

503

437

SNS Bank N.V.

Floating

208

208

249

248

SNS Bank N.V.

Zero

6

10

14

21

Totaal

3.828

3.633

5.004

4.716

De Medium Term Notes hebben een looptijd korter dan 5 jaar en omvatten zowel onderhandse leningen als openbare leningen die zijn uitgegeven onder het EMTN raamwerk. Onder de Medium Term notes zijn € 2,9 miljard (2014: € 3,9 miljard) obligaties uitgegeven onder het covered bond programma door SNS Bank (voor meer informatie zie paragraaf geconsolideerde gestructureerde maatschappijen).

Schuldbewijzen uitgegeven onder securitisatieprogramma's Hermes, Pearl en Lowland

SNS Bank heeft een deel van de hypothecaire vorderingen gesecuritiseerd. In deze securitisatietransacties is het economische eigendom van hypothecaire vorderingen overgedragen aan afzonderlijke vennootschappen. Deze vorderingen zijn overgedragen tegen nominale waarde plus een uitgestelde verkoopprijs. Een positief resultaat binnen de vennootschappen leidt tot het ontstaan van een positieve waarde van de uitgestelde verkoopprijs. SNS Bank houdt hiermee een economisch belang in de vennootschappen. Op grond van dit economische belang en de overige door IFRS vastgestelde criteria voor overheersende zeggenschap, heeft SNS Bank deze vennootschappen integraal in de jaarrekening geconsolideerd.

De securitisatietransacties kennen een zogenaamde call & step-up structuur. Dit houdt in dat vanaf een vooraf vastgestelde datum (call) de vennootschap het recht heeft om de obligatieleningen vervroegd af te lossen. Tevens zal op deze datum de coupon op de obligaties een renteverhoging (step-up) kennen. Onder normale marktomstandigheden zal er hierdoor een economisch motief ontstaan om de obligaties vervroegd af te lossen. Alle obligaties die onderdeel zijn van de securitisatie met een call-datum in 2015 zijn daadwerkelijk vervroegd afgelost. In de tabel is een overzicht opgenomen van de securitisaties per 31 december.

Overzicht schuldbewijzen uitgegeven onder securitisatieprogramma's Hermes, Pearl en Lowland

Oorspronkelijke hoofdsom

Aanvang securitisatie

Balanswaarde
Obligaties

Eerste call-optie datum

Contractuele expiratie

in miljoenen euro's

2015

2014

Hermes X

1.528

09-2005

--

762

18-03-2015

01-09-2039

Hermes XI

1.528

02-2006

--

888

18-09-2015

01-09-2040

Hermes XII

2.241

10-2006

1.016

1.107

18-03-2016

01-12-2038

Hermes XV1

1.618

04-2008

--

1.204

18-04-2015

01-04-2042

Hermes XVIII

960

10-2012

752

820

18-09-2017

01-09-2044

Pearl 11

1.014

09-2006

984

1.014

18-09-2026

01-09-2047

Pearl 21

852

05-2007

528

594

18-09-2016

01-06-2046

Pearl 4

1.000

07-2010

--

907

18-07-2015

01-07-2047

Lowland 1

3.793

01-2012

2.556

2.898

18-02-2017

18-01-2044

Lowland 2

1.917

07-2013

1.464

1.660

18-07-2018

18-10-2042

Lowland 3

2.613

12-2013

2.100

2.335

18-12-2018

18-09-2045

Totaal

19.064

9.400

14.189

In eigen positie

-6.872

-9.048

Totaal

2.528

5.141

  1. Na herstructurering

Eind 2015 heeft SNS Bank obligaties van securitisatieprogrammma’s in eigen positie met een geamortiseerde kostprijs van € 6,9 miljard. (2014: € 9 miljard).

Senior tranches van Hermes XII, XVIII, Pearl 1, Pearl 2 worden deels en de Lowlands securitisaties geheel op eigen boek gehouden en kwalificeren als beleenbare activa bij de Europese Centrale Bank.

In 2015 zijn de schuldbewijzen uitgegeven onder securitisatieprogramma Hermes X, Hermes XI, Hermes XV en Pearl 4 afgelost.

Op 18 maart 2016 zijn de schuldbewijzen uitgegeven onder securitisatieprogramma Hermes XII afgelost.

Schuldbewijzen geclassificeerd tegen reële waarde met waardemutaties via winst- en verliesrekening (securitisatieprogramma's Holland Homes)

SNS Bank heeft naast haar reguliere securitisatieprogramma’s een deel van haar hypotheken gesecuritiseerd via de Holland Homes-transacties. De bij deze transacties opgerichte vennootschappen (special purpose entities) zijn gefinancierd met door deze vennootschappen uitgegeven langetermijnobligaties. De verplichtingen aan de obligatiehouders en de inkomsten uit de hypotheken zijn gematcht met behulp van interest rate swaps.

Aangezien deze derivatencontracten met partijen buiten SNS Bank zijn afgesloten, zou na consolidatie van de vennootschappen een boekhoudkundige mismatch ontstaan doordat de derivaten in tegenstelling tot de obligaties en de hypotheken worden gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening. Door naast de derivaten ook de obligaties en hypotheken te waarderen tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening wordt deze mismatch gedeeltelijk opgeheven. Bij een looptijdverschil dat ontstaat door vervroegde aflossing van de obligaties kan een mismatch ontstaan tussen de kasstromen van de hypotheken en de daaraan gerelateerde derivaten. In de waardering van de derivaten is hiermee rekening gehouden.

De securitisatietransacties kennen een zogenaamde clean-up call-structuur. Dit houdt in dat wanneer het bedrag aan uitstaande notes kleiner is dan 10% van de initieel uitstaande notes (notional), de uitgevende instelling de optie tot aflossing van de notes heeft.

Naast bovengenoemde clean-up call kennen deze securitisatietransacties ook een put plus step-down structuur. Dit houdt in dat de obligatiehouder het recht heeft vanaf een vooraf bepaalde datum (put) de obligaties vervroegd te laten aflossen. Wanneer bij uitoefening van het recht door de obligatiehouder zowel SNS Bank, die als initiërende partij als eerste de obligaties krijgt aangeboden, als een eventuele derde partij de obligaties niet terugneemt, volgt een renteverhoging van de coupon. Na deze datum zal de coupon op de obligaties een renteverlaging kennen indien door de obligatiehouders niet van dit recht gebruik wordt gemaakt. Onder normale marktomstandigheden zal hierdoor voor zowel de vennootschap als de obligatiehouder een economisch motief ontstaan om de obligaties vervroegd af te lossen.

Specificatie securitisatieprogramma's Holland Homes

Oorspronkelijke hoofdsom

Aanvang securitisatie

Balanswaarde
Obligaties

Datum put-optie

Contractuele expiratie

in miljoenen euro's

2015

2014

Holland Homes (MBS 2000-1)

350

11-2000

92

106

n.v.t.

24-09-2030

Holland Homes (MBS 2005-1)

757

11-2005

--

462

20-12-2015

31-12-2083

Holland Homes (MBS (Oranje) 2005-1)

1.601

04-2006

493

539

20-01-2018

31-12-2083

Totaal

2.708

585

1.107

Het contractuele niet-verdisconteerde bedrag dat afgelost zal moeten worden aan het einde van de looptijd van de obligaties bedraagt in totaal € 608 miljoen (2014: € 1.168 miljoen).

In 2015 zijn de schuldbewijzen uitgegeven onder securitisatieprogramma Holland Homes (MBS 2005-1) afgelost.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)