Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

13 Schulden aan banken

Specificatie schulden aan banken

in miljoenen euro's

2015

2014

Direct opvraagbaar

486

580

Repo-contracten

--

487

Onderhandse leningen

514

1.032

Totaal

1.000

2.099

De verplichtingen uit hoofde van repo-contracten zijn in 2015 nihil (2014: € 487 miljoen).

Onder de onderhandse leningen heeft € 114 miljoen (2014: € 130 miljoen) betrekking op Duitse schuldbrieven (Schuldscheine) uitgegeven door banken.

Ultimo 2015 is er voor € 25 miljoen (2014: € 4 miljoen) aan schulden aan banken van SNS Securities gepresenteerd onder passiva aangehouden voor verkoop.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)