Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

11 Spaargelden

Specificatie spaargelden

in miljoenen euro's

2015

2014

Direct opvraagbaar

31.421

28.969

Overige spaargelden

5.439

6.697

Totaal

36.860

35.666

Spaargelden bestaan uit saldi op spaarrekeningen, bankspaarrekeningen, spaardeposito's en termijndeposito's van particuliere klanten. Te betalen rente op spaargelden is opgenomen onder de overige verplichtingen.

Onder de spaargelden is voor een bedrag van € 2.923 miljoen (2014: € 3.056 miljoen) aan banksparen en voor € 195 miljoen (2014: € 231 miljoen) aan levensloopsparen opgenomen.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)