Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

8 Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Specificatie uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Uitgestelde belastingvorderingen

284

450

Uitgestelde belastingverplichtingen

-216

-287

Totaal

68

163

Oorsprong en verloop uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 2015

in miljoenen euro's

1 januari

Mutatie via W&V

Mutatie via vermogen

Overige mutaties

31 december

Immateriële vaste activa

--

-1

--

--

-1

Materiële vaste activa

3

--

--

--

3

Beleggingen

-90

47

-4

--

-47

Derivaten

190

-80

7

--

117

Vorderingen op klanten

-201

167

--

--

-34

Voorzieningen

16

2

--

5

23

Fiscaal compensabele verliezen

239

-239

--

--

--

Overige

6

1

--

--

7

Totaal

163

-103

3

5

68

Oorsprong en verloop uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 2014

in miljoenen euro's

1 januari

Mutatie via W&V

Mutatie via vermogen

Overige mutaties

31 december

Immateriële vaste activa

1

-1

--

--

--

Materiële vaste activa

2

1

--

--

3

Beleggingen

--

-24

-66

--

-90

Derivaten

129

71

-10

--

190

Vorderingen op klanten

-178

-16

--

-7

-201

Voorzieningen

19

-3

--

--

16

Fiscaal compensabele verliezen

354

-115

--

--

239

Overige

6

--

--

--

6

Totaal

333

-87

-76

-7

163

Specificatie belastingeffect mutaties eigen vermogen

in miljoenen euro's

2015

2014

Mutatie cash flow hedge reserve

7

-10

Mutatie reële-waardereserve

-4

-66

Mutatie overige reserves

5

-7

Totaal

8

-83

Fiscaal compensabele verliezen

in miljoenen euro's

2015

2014

Totaal fiscaal compensabele verliezen

1

956

Uitgestelde belastingvorderingen berekend op fiscaal compensabele verliezen

--

239

Gemiddeld belastingpercentage

25,0%

25,0%

De uitgestelde belastingvorderingen (Deferred Tax Assets, DTA) ultimo 2014 betrof een bedrag van € 239 miljoen met betrekking tot voorwaartse fiscale verliescompensatie. Deze verliescompensatie had betrekking op de afwaardering van de vastgoedfinancieringsportefeuille van Propertize (voorheen SNS Property Finance) in 2013. De DTA werd verantwoord door SNS Bank, als onderdeel van de fiscale eenheid met SNS REAAL, die het verlies heeft gedragen. Binnen een fiscale eenheid kunnen verliezen worden gecompenseerd door fiscale winsten van de fiscale eenheid in de komende negen jaren. Echter, tegen de achtergrond van de voorziene verbreking van de fiscale eenheid met SNS REAAL op 30 juni 2015 heeft het management besloten tot een versnelde verrekening van de resterende compensabele verliezen door het realiseren van latente fiscale winst binnen de fiscale eenheid van SNS REAAL. Als gevolg daarvan werd de DTA met betrekking tot voorwaartse verliescompensatie per 30 juni 2015 omgezet in een DTA met betrekking tot een tijdelijk waarderingsverschil. Van dit tijdelijke waarderingsverschil is € 139 miljoen via de winst- & verliesrekening verantwoord. De behandeling van de DTA voor de prudentiële rapportages is hiermee eveneens gewijzigd, echter per saldo is de invloed van deze conversie op de Tier 1-kernkapitaalratio per 31 december 2015 beperkt.

De realisatie van de latente fiscale winst is gebaseerd op standaard fiscale wetsbepalingen en besluiten. Uit hoofde van de transparantie en open communicatie is de Nederlandse belastingdienst vooraf over deze realisatie geïnformeerd en is een en ander afgestemd. Voor de transactie is desgevraagd een verklaring van geen bezwaar afgegeven door De Nederlandsche Bank.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)